Zpráva z konference – VI. ostravské dny hyperbarické medicíny 2018

 

                                                 

Ve dnech 14.–15. 6. 2018 se v hotelu BEST WESTERN Vista**** v Ostravě uskutečnila tradiční odborná konference, kterou organizoval kolektiv Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava ve spolupráci s Českou společností hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a dalšími organizacemi. Velmi podnětnou a důležitou z hlediska odborné úrovně byla spoluúčast na organizaci ze strany Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Jednalo se již o 6. setkání zdravotníků této odbornosti, organizované v Moravskoslezském kraji kolektivem ostravského hyperbarického centra. Konference je tradičně určena pro kolegy v rámci oboru hyperbarická a letecká medicína, ale měla by být přínosná také pro odborné lékaře různých specializací, podílející se na spolupráci při léčbě pacientů hyperbarickým kyslíkem. Jedná se např. o obory jako chirurgie, traumatologie, urgentní a intenzivní medicína, kardiologie, angiologie, diabetologie, podiatrie, dermatologie, ORL, neurologie, pediatrie a další. Informace zde získané mohou být cenné jak pro záchranáře, praktické lékaře, lékaře posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, tak pro pracovníky a zástupce z oddílů vojenských, policejních a hasičských profesionálních potápěčů. Účastníci konference se rekrutovali z řad zástupců lékařského, středního zdravotního a technického obslužného personálu hyperbarických center, pozvání přijali i praktičtí či odborní lékaři z interních i chirurgických oborů, odborný personál poskytující péči o obtížně se hojící rány a defekty a v neposlední řadě personál posuzující zdravotní způsobilost v létání.

Celkově bylo zaregistrováno 100 účastníků. Konference se již vžila do povědomí odborné veřejnosti, takže letošní účast návštěvníků převyšovala předešlé ročníky. Na konferenci vystoupilo více než dvacet odborníků ze čtyř různých evropských zemí (Švýcarsko, Německo, Slovensko, ČR). Diskutovala se stěžejní témata zahrnující problematiku hyperbarické, potápěčské, letecké medicíny a medicíny založené na důkazech, ale také o tématech z některých jiných oborů, jako je kardiochirurgie, intenzivní nebo urgentní medicína. Jednacími jazyky konference byly čeština, slovenština a angličtina. Zahraniční i někteří čeští přednášející byli na konferenci pozváni a ke svému sdělení požádáni organizačním výborem, protože se jedná o špičkové odborníky oboru na evropské úrovni. Program konference zahrnul problematiku oboru v celé šíři. Převážně se jednalo o souhrnné a retrospektivní observační práce a shrnutí výsledků za několikaletá období z problematiky těžkých infekcí měkkých tkání, traumatologie, ORL, pediatrie, onkologie, potápěčských dekompresních nehod, otravy oxidem uhelnatým, rovněž byla řešena problematika vzdělávání v oboru hyperbarická medicína a posuzování zdravotního stavu sportovních i profesionálních potápěčů.

Součástí konference byl odborný workshop týkající se tzv. experimentální hyperbarické medicíny, tedy témata spojená s výzkumem efektu hyperbarické oxygenoterapie u mikrobiálních, buněčných kultur a na různých modelech experimentálních zvířat. V rámci tohoto workshopu vystoupili odborníci z univerzitních pracovišť v Kolíně nad Rýnem, Praze, Plzni, Bratislavě a Ostravě.

Uskutečnily se také další odborné a doprovodné akce, např. jednání schůze výboru odborné společnosti ČSHLM ČLS JEP (14. 6.) a Shromáždění členů odborné společnosti (15. 6.).

Průběh konference byl obohacen doprovodnými společensko-kulturními akcemi, jako např. návštěva bývalé průmyslové oblasti Dolní Vítkovice.

Konference byla organizována svépomocí, bez využití profesionální firmy v oblasti konferenčních služeb, úsilím pracovního týmu Centra hyperbarické medicíny za spoluúčasti některých organizačních složek Městské nemocnice Ostrava, jako IT oddělení, PR oddělení, ekonomické a finanční oddělení, oddělení dopravy a jiných.

Partnery konference byl Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Díky všem výše uvedeným se podařilo v dnešní obtížné době nejen uspořádat konferenci v krásném a reprezentativním prostředí kongresového sálu hotelu BEST WESTERN Vista, ale také zajistit účast některých zahraničních vyzvaných přednášejících, patřících k evropské špičce v oblasti hyperbarické, potápěčské a letecké medicíny.

Organizátoři děkují všem partnerům konference za jejich finanční podporu a pomoc při organizaci.

K organizaci konference byla vydána oficiální publikace – Hyperbarická a potápěčská medicína 2018 – Sborník příspěvků z konference VI. ostravské dny hyperbarické medicíny s ISBN indexem, vydaný Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (100 stran, náklad 130 kusů). Bude publikována zpráva z konference v odborném tisku mediálním partnerem konference – společností GEUM (časopis Hojení ran, event. Kazuistiky v APORL).

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
primář oddělení Centra hyperbarické medicíny