Centrum hyperbarické medicíny


9. září 1965 byla v Městské nemocnice v Ostravě slavnostně předána do užívání první hyperbarická komora v tehdejším Československu a třetí v Evropě. První dvě zařízení fungovala ve skotském Glasgow a nizozemském Amsterodamu. Lze tedy říci, že Městská nemocnice Ostrava byla průkopníkem hyperbarické medicíny u nás. O výstavbu komory se významně zasloužil tehdejší primář chirurgického oddělení docent MUDr. Vojmír Ševčík, CSc. Ovšem rozhodujícím podnětem bylo důlní neštěstí na bývalé jámě Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích (dnes Hornické muzeum) dne 7. ledna 1963. Tehdy šest horníků zahynulo na otravu oxidem uhelnatým. Zařízení prošlo v průběhu let dvěmi významnými modernizacemi v letech 1992-1995 a dále 2007-2008. Od svého otevření do 1.1.1976 bylo součástí chirurgického oddělení, poté součástí oddělení anesteziologicko-resuscitačního. Od 1.1.2012 je Centrum hyperbarické medicíny v Městské nemocnici samostatným pracovištěm. V současné době centrum zajišťuje nepřetržitou péči o pacienty ze všech moravských regionů, indikovaných k HBO u akutních i chronických indikací. Zajišťujeme péči u všech indikovaných skupin onemocnění včetně ošetření pacientů kriticky nemocných, vyžadujících intenzívní dohled a péči během expozice hyperbarickým kyslíkem. Pracoviště spolupracuje s mnoha významnými léčebnými centry (Traumacentrum FN Ostrava, Klinika dětské onkologie FDN Brno, Dětská klinika FN Olomouc a další). Od konce roku 2008 se podílí na mezinárodní prospektivní multicentrické studii HOLLT, organizované Monash University of Melbourne v Austrálii, zkoumající efekt HBO u drtivých poranění v oblasti dolních končetin. Přehled všech pracovišť účastnících se v této studii je uveden zde.