Co je hyperbarická oxygenoterapie?

Hyperbarická medicína je ve všech vyspělých zemích uznávanou specializací, subspecializací či nástavbovou specializací, která integruje problematiku hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Potápěčská medicína má dlouholetou tradici zejména v přímořských státech, součástí jejichž armád je válečné námořnictvo. Díky obrovskému rozmachu sportovního potápění v posledních desetiletích se její význam týká i států nepřímořských, ČR nevyjímaje. Její úloha spočívá v prevenci a léčbě potápěčských nehod a zajištění systému péče o profesionální i sportovní potápěče.

Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie, dále HBO) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku, která se jeví kauzálním způsobem léčby u některých patologických stavů, kde významnou měrou ovlivňuje léčebný výsledek, mortalitu a kvalitu života. U dalších stavů má spíše adjuvantní roli v doplnění konzervativního nebo chirurgického léčebného postupu a zmírnění průběhu onemocnění a redukci následných komplikací. Indikační spektrum schválené k léčbě HBO z veřejného pojištění v České republice je součástí vyhlášky 331/2007 a zahrnuje přibližně 20 onemocnění a klinických stavů, a to na základě výsledků medicíny založené na důkazech nebo konsensu odborníků.

V roce 2004 vznikla odborná společnost hyperbarické medicíny v rámci České lékařské společnosti JEP a hyperbarická medicína se stala samostatným oborem specializačního vzdělávání. Od roku 2006 probíhá postgraduální vzdělávání v rámci IPVZ. V tomto období byla zahájena integrace oboru letecké lékařství. Letecké lékařství se zabývá posuzováním zdravotní způsobilosti všech skupin leteckého personálu, posuzováním a vydáváním rozhodnutí souvisejících s optimalizací pracovně lékařských podmínek provozu jednotlivých druhů letectva a posuzováním příčin leteckých nehod v oblasti zdravotního stavu lidského činitele. Došlo ke změně názvu odborné společnosti na Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny (dále ČSHLM). Na základě zákona č.189/2008 a vyhlášky MZ č. 185/2009 Sb. je obor Hyperbarická a letecká medicína řazen mezi tzv. nástavbové obory specializačního vzdělávání.

Při hyperbaroxii se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100%, je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Pracovní tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5-3 násobně vyšší než atmosférický tlak. Nabídka kyslíku tedy může být při HBO až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, až 4 násobně se prodlužuje difuzní dráha kyslíku ve tkáni. Všechny tyto děje vedou ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním, což může být prospěšné u řady chorob. Kromě toho má hyperbarický kyslík řadu dalších specifických efektů (zmenšení velikosti bublin plynu, snížení otoku ve tkáních, modulace imunitních funkcí v boji proti infekci, snížení průběhu ischemicko-reperfuzního syndromu, stimulace neovaskularizace, fibroblastové proliferace a podobně)- viz teoretické základy.