Charakteristika školy při nemocnici

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola při nemocnici zajišťuje právo nemocného dítěte na výchovu, vzdělávání a hru. Napomáhá k léčení somatických potíží dětských pacientů psychologickými a pedagogickými prostředky, odpoutává myšlenky dítěte od nemoci, bolesti či strachu z plánovaného zákroku. Zabraňuje smutku a opuštěnosti, pomáhá překonat odloučení od rodiny a dětského kolektivu. Veškerá činnost je založena na laskavém jednání a povzbuzení.

Žákem ZŠ při nemocnici se stává dítě dnem hospitalizace. Učitelky, pedagogové s odpovídajícím vzděláním, vždy vyučují dítě na základě doporučení ošetřujícího lékaře, se souhlasem zákonného zástupce žáka a s ohledem na jeho zdravotní stav. Výuka je vedena .k pochopení podstaty učiva, k objevování souvislostí, je kladen důraz na samostatný úsudek dětí. Vyučujeme základní předměty – český jazyk, matematiku, cizí jazyk, případně další předměty podle vzdělávacích potřeb žáků; žáky od 1. po 9. post. ročník. S žákem navazujeme na probírané učivo v kmenové škole, zjistíme – li mezery v učivu, látku objasníme a poté pokračujeme ve výuce nového učiva. Učitelky se věnují dětem individuálně, dle zdravotního stavu, bud‘ v učebně nebo na pokojích, hovoří s nimi o všem, co je zajímá, s čím se setkávají kolem sebe, co je trápí.

Po dobu hospitalizace mají děti k dispozici učebnice naší školy (pokud si nepřinesou vlastní) a další zajímavé materiály ke zpříjemnění pobytu v nemocnici.
Škola vítá každou spolupráci s rodiči i kmenovými školami.

Péči o děti ve věku od 2 do 7 let zajišťují učitelky v dopoledních hodinách, ke svým hrám a činnostem přibírají i starší děti, které mají zájem. Činnosti dětí probíhají podobně jako v běžné mateřské škole s tím, že jsou neustále přizpůsobovány léčebnému režimu a zdravotnímu stavu dětí.

Mgr. Jana Němcová ředitelka školy