Jak vypadá péče na dětském oddělení?

Jsme jednou z prvních nemocnic, která začala podporovat hospitalizaci matek s dětmi či jinými rodinnými příslušníky, tzv. doprovodem. Všichni se snažíme vyjít maximálně vstříc jak malým pacientům, tak jejich rodičům a příbuzným.

Tato filozofie je předmětem systému péče Family centred care orientované na celou rodinu, ne pouze na nemocné dítě. Family centred care – vychází z přesvědčení, že rodiče jsou pro dítě nenahraditelným zdrojem jistoty a bezpečí. Vzhledem k tomu, že rodiče nejlépe znají měnící se potřeby svého dítěte, mohou na ně adekvátně reagovat. I v případě hospitalizace zůstávají jeho zákonnými zástupci a mají za něj právní odpovědnost. Není tedy možné vyloučit je z podílení se na procesu uzdravování vlastního dítěte, ba naopak se mnohdy stávají vítanými spolupracovníky ošetřovatelského personálu.

Na našem oddělení máme relativně velký počet lůžek pro matku i dítě, ale ne vždy je plně dostačující. Při své práci se snažíme dodržovat práva hospitalizovaných dětí, která máme všude vyvěšena, aby si i rodiče mohli ověřit, zda jsou dodržována či jaká práva jejich děti vůbec mají.

Děti jsou do nemocnice přijímány pouze tehdy, pokud péče nemůže být stejně dobře poskytnuta doma či ambulantně. Umožňujeme našim hospitalizovaným dětem bez rozdílu věku mít po celou dobu hospitalizace maminku či jiného rodinného příslušníka v rámci kapacitních ubytovacích možností. Kojící maminky jsou přijímány přednostně.

Další alternativou je denní pobyt rodiče či jiného blízkého příbuzného a to v době od 8 do 20 hodin večer (dle domluvy nejčastěji do usnutí dítěte).

Setrvání s dítětem v nemocnici je v ČR omezeno legislativou, která říká, že rodič dítěte do 6 let věku má hospitalizaci zdarma, pokud se prokáže Dokladem o hmotné nouzi. Nad 6 let je bezplatný pobyt rodiče poskytován za výše uvedené podmínky anebo musí být diagnostikováno tak závažné onemocnění dítěte, že pro úspěšné léčení je nezbytná přítomnost blízké osoby. Toto podléhá schválení revizního lékaře.

U dítěte nad 6 let bez závažné indikace lékařem je pobyt s ubytováním zpoplatněn.

Poplatek za 24hodinový pobyt bez stravy zahrnuje pouze režijní a provozní náklady ve výši 150 Kč + 14% DPH = 170 Kč/1den pobytu. V tomto případě si musí doprovod zajistit stravu sám (nemocniční bufet, obchůdky v okolí nemocnice, donáška z domu či odjinud).

Poplatek za 24 hodinový pobyt se stravou včetně režijních a provozních nákladů činí 268 Kč + 14% DPH = 306 Kč/1 den pobytu. Hospitalizovaným rodičům s dětmi je vystavována pracovní neschopnost, rodič, který se stará o druhé dítě doma, má nárok na paragraf.

Rodičům i dětem jsou poskytovány informace s individuálním přístupem a s ohledem na rozumové, věkové schopnosti a dovednosti dětí. Informace jsou poskytovány jasně, srozumitelně, opakovaně, s možností doptávání se a opakování již řečeného. Cílem je snížení stresu, obav a strachu z cizího prostředí, nových pachů, hraček, postele či spolupacientů.

Umožňujeme dětem podílet se na rozhodování související s jejich péčí a snažíme se vyhýbat zbytečným či duplicitním vyšetřením a výkonům

Ve všední dny dopoledne máme na dětském oddělení v provozu mateřskou školu a základní školu, kde se dětem věnují erudovaní pedagogové, kteří jim vytvářejí program a zpříjemňují jim tak pobyt v nemocnici. Díky spolupráce s Nadačním fondem Klíček máme na oddělení 2 herní specialistky, které ovšem nestihnou vykrýt všechna palčivá místa. Zaměřují se zejména na děti, které potřebují největší péči. K dětem přistupují individuálně buď přímo na pokojích, nebo v herně. Ale přes všechna zejména časová úskalí jsou herní specialistky velkým přínosem pro oddělení.

Další aktivity pro nemocné děti jsou pořádané ve spolupráci s různými organizacemi, školami, s nadací KIWANIS, která zajišťuje návštěvy populárních osobností z řad zpěváků a herců. Každoročně školy ve spolupráci se sestrami našeho oddělení (SZŠ O-Vítkovice, ZŠ Nádražní ulice a školy při nemocnici) pořádají pro naše děti mikulášské i vánoční besídky a také nikdy nezapomínají na významný Den dětí.

V poslední době přibyla i činnost Dobrovolníků z nadace ADRA, která se týká dobrovolné činnosti lidí z venku bez jakéhokoliv nároku na odměnu, v jejich osobním volném čase. Je zaměřena na vyplňování volného času pacientů po dobu hospitalizace a to formou poskytování předčítání, vytváření drobných předmětů, kreseb či hraní různých stolních her – zejména na našem oddělení, ale i LDN apod., anebo na prosté rozmlouvání s klienty starší generace.

Dětské lékařství se také účastní projektu „Nemocnice, která nejen léčí“, jehož hlavním posláním je zpříjemnit pacientům pobyt v nemocnici. V rámci tohoto projektu navštívila oddělení olympijská vítězka Mirka Knapková a chystají se další besedy a setkání s významnými osobnostmi České republiky.

O děti pečuje personál způsobilý k péči o děti, tzv. multidisciplinární tým – kolektiv pediatrů, dětských sester se specializací zaměřenou na péči o děti, učitelky speciální pedagogiky, fyzioterapeut, zdravotně-sociální pracovnice, herní specialisté, ostatní zdravotnický personál a také rodič či příbuzný má svůj obrovský podíl na péči. V případě potřeby má doprovod dětí možnost konzultace s ošetřujícím lékařem, rehabilitačním pracovníkem, zdravotně-sociální pracovnicí nebo nutričním terapeutem.

Individuální a ohleduplný přístup k dětem je pro veškerý personál samozřejmostí.

Všichni pracovníci oddělení Dětského lékařství přeje Vašemu dítěti brzké uzdravení a těší se na dobrou spolupráci s Vámi, rodiči.