Spektrum péče

Ambulantní trakt:

Alergologická ambulance: sledování dětí s alergiemi (pylovou, potravinovou, kontaktní atd.), astma bronchiale, atopickým ekzémem, provádění spirometrického vyšetření, kožní Prick testy, široké množství laboratorních odběrů

Endokrinologická ambulance: komplexní péče o děti s diabetem mellitem, zajištění edukace, u dětí s diabetem: zavádění inzulínových pump, zavádění senzorů ke kontinuálnímu měření glykémie, sledování dětí s endokrinologickými poruchami – onemocnění štítné žlázy, poruchy růstu, poruchy nástupu puberty, obezita, poruchy výživy, provádění zátěžových testů u dětí s endokrinologickými poruchami

Gastroenterologická ambulance: sledování dětí s poruchami tukového metabolismu, s potravinovými alergiemi, se střevními chorobami, provádění dechových testů, asistence při zavádění a ukončení vyšetření – pH metrie

Kardiologická ambulance: sledování dětí s kardiologickými onemocněními, provádění kardiologického vyšetření, ECHO, EKG křivky, EKG Holter, TK Holter

Nefrologická ambulance: sledování dětí s nefrologickými a urologickými potížemi, asistence u ultrazvukových vyšetření dětí

Neurologická ambulance: sledování dětí s neurologickými onemocněními, provádění EEG vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných dětí

Příjmová ambulance: ambulantní kontroly dětí, objednávání dětí k operačním výkonům, přijímání dětí k hospitalizaci, přijímání matek, event. jiných členů rodiny jako doprovod k hospitalizovanému dítěti, edukace rodičů

Psychologická ambulance: provádění psychologického vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných dětí

Pulmologická ambulance: sledování dětí s onemocněními respiračního ústrojí, s alergiemi, provádění spirometrického vyšetření, provádění kožních testů – tzv. Prick testy

Rehabilitační a riziková poradna: sledování motorického vývoje kojenců, fyzioterapeutická léčba, rehabilitace hospitalizovaných dětí s pohybovými poruchami

Sonografická ambulance: ultrazvuková vyšetření ambulantních i hospitalizovaných dětí – vyšetření hlavičky, břicha, ledvin atd.

PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ JE SOUČÁSTÍ MNO OSTRAVA S VEŠKERÝM SPEKTREM KONSILIÁRNÍCH A VYŠETŘOVACÍCH MOŽNOSTÍ A KAPACIT VYCHÁZEJÍCÍCH Z MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY JINÝCH OBORŮ PEČUJÍCÍCH O DĚTSKÉ PACIENTY (NAPŘ. CHIRURGIE A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE, ORTOPEDIE, NEUROLOGIE, OTORINOLARYNGOLOGIE, DĚTSKÉ PSYCHIATRIE, DERMATOVENEROLOGIE, OFTALMOLOGIE).

Lůžková část:

Lůžková stanice A – velké děti: Zde jsou hospitalizovány děti ve věku od 6 do19 let.

Lůžková stanice A – malé děti: Na stanici jsou přijímány děti od 1 měsíce do 6 let (10 lůžek je určeno pro doprovod dítěte). Pokoje pro děti s doprovodem mají standardní vybavení.

Oddělení malých a velkých dětí zajišťuje komplexní péči o děti s onemocněním dýchacích cest, močového ústrojí, zažívacího traktu, kardiovaskulárního traktu, s poruchami příjmu potravy, onemocněním neurologickým, očním, pohybového aparátu. Zabezpečuje předoperační a pooperační péči. Zajišťuje péči před a po výkonu u různých zobrazovacích a invazivních vyšetření prováděných v celkové anestezii (např. fibroskopie). Oddělení dále spolupracují s rodinami hospitalizovaných dětí, edukují je, spolupracují se sociální pracovnicí, psychologem apod.

Jednotka intenzivní péče 1 – kojenci a děti: je určena pro kojence a děti (od jednoho měsíce do osmnácti let), u kterých došlo nebo dochází k ohrožení života, děti se závažnějším průběhem onemocnění, po operačních výkonech. Zaměřuje se na komplexní péči při selhávání životních funkcí, resuscitační péči, neinvazivní i invazivní monitoraci životních funkcí, infuzní léčbu, konvenční i nekonvenční formu umělé plicní ventilace, péči o pacienty po závažných operačních chirurgických, urologických, ortopedických a otorinolaryngologických zákrocích, péči o pacienty s metabolickými onemocněními, komplexní resuscitačně-ošetřovatelskou péči konceptem bazální stimulace u dětí ve vigilním komatu, zajišťuje péči o pediatrického pacienta při pobytu v hyperbarické komoře. Zaměstnanci JIP tvoří resuscitační tým zajišťující resuscitaci pediatrických pacientů v rámci Dětského lékařství a MNO.

Jednotka intenzivní péče 2 – novorozenci: na stanici jsou hospitalizováni novorozenci od 0 do 1 měsíce věku za předpokladu, že jsou předčasně narození, a to od 32. týdne těhotenství, novorozenci s nižší porodní hmotností, novorozenci s projevy novorozenecké infekce, s hyperbilirubinémií, s vrozenými vývojovými vadami, novorozenci s poruchou poporodní adaptace či jinými potížemi. Součástí pracoviště je Jednotka intenzivní péče 2 pro novorozence se 6 lůžky, která navazuje na Lůžkovou stanici B pro novorozence s 10 lůžky pro maminky a jejich miminka.

Lůžková stanice B – fyziologických novorozenců: poskytuje péči dětem bezprostředně po porodu již na porodním sále, kde provádíme první ošetření novorozence a také přiložení k prsu. Novorozence ošetřuje dětská sestra, při komplikovaném porodu je přítomen vždy pediatr. Velmi úzce spolupracujeme s Oddělením šestinedělí, snažíme se pomáhat maminkám v péči o jejich děti, edukujeme maminky o kojení, péči o dítě a následné celkové péči. Všem novorozencům jsou během hospitalizace provedena tato screeningová vyšetření: vyšetření kapilární krve pro zjištění poruch metabolismu, ultrazvukové vyšetření hlavičky – centrálního nervového systému, ultrazvukové vyšetření ledvin, vyšetření očí pro zjištění vrozené katarakty, vyšetření sluchu, ortopedické vyšetření kyčlí, další vyšetření vyplývající ze zdravotního stavu dítěte.

Oddělení Dětského lékařství úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou, která v indikovaných případech provádí rehabilitační cvičení: Bobathovu metodu, Vojtovu metodu, vibrační masáže před a během odsávání z dýchacích cest, dechovou rehabilitaci, masáže, polohování, edukaci a zaučování matek v handlingu.