Služby

Rehabilitace

Fyzioterapie

Fyzioterapii ve stacionáři zajišťuje tým erudovaných fyzioterapeutů s řádným proškolením v jednotlivých rehabilitačních metodikách.

Na základě důkladného vyšetření dítěte jsou v rámci individuální léčebné tělesné výchovy aplikovány všechny dostupné rehabilitační postupy (reflexní lokomoce dle Vojty, neurovývojová terapie dle Bobathových, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, a další). U starších pacientů s nejrůznějšími zdravotními obtížemi jsou využívány i další postupy (McKenzie, Feldenkreis, Brunkovová, Freeman).

Metody léčebné tělesné výchovy jsou vhodně doplňovány vodoléčbou a dalšími prostředky fyzikální terapie (magnetoterapie, elektroléčba, teploléčba, reflexní masáže, laseroterapie), které jsou aplikovány vždy na základě individuálního léčebného plánu.

V dětském rehabilitačním stacionáři jako v jediném zařízení v ČR pracuje tým pracovníků zaškolených v Bobath konceptu přímo v Bobath centru v Londýně.

Fyzioterapie pro děti v denním pobytu je aplikována denně. Pacienti v ambulantní péči dochází na fyzioterapii dle frekvencí určených lékařem.

Článek: Botulotoxin v léčbě dětí s DMO


Ergoterapie

Ergoterapie je rehabilitační obor, který úzce spolupracuje s fyzioterapií. Formou hry a vhodné motivace dítěte se zaměřuje na nácvik funkcí důležitých pro úspěšné zvládání situací všedního dne (oblékání, svlékání, hygiena, sebesycení aj.). Ergoterapeut zjišťuje příčinu obtíží a pomocí nácviku náhradních pohybových stereotypů, adaptace vlastní činnosti či prostředí nebo doporučením vhodných kompenzačních a technických pomůcek pomáhá zlepšit výkon problematických aktivit. Hlavním cílem je dosažení maximální možné nezávislosti v denních činnostech. Terapie se aplikuje po předchozím důkladném vyšetření se zaměřením na fyzickou, kognitivní i sensorickou složku.

Ergoterapeut úzce spolupracuje s fyzioterapeutem, logopedem, psychologem, pedagogem.

Ergoterapie se zaměřuje na nácvik:

 • soběstačnosti a sebeobsluhy
 • úchopů a jemné motoriky
 • taktilní a proprioceptivní stimulace
 • percepce (provedení dvou a trojrozměrných prostororvých aktivit v rámci každodenních činností)
 • kognitivních schopností (poznávání a porozumění)
 • koordinace oko – ruka (důležitá součást úchopu a cílení pohybu)

Článek: Ergoterapie u dětí s DMO

detsky_rehabilitacni_stacionar_sluzby_rehabilitace_ergoterapie_01


Senzorická integrace

Je terapie pohybem s využitím speciálních pomůcek, zabezpečující dětem cvičení senzomotorických funkcí v průběhu her mající vliv na :

 • nápravy senzorických funkcí, čili kvalitnějšího přetváření podnětů, které se mohou projevovat jako snížená nebo zvýšená citlivost
 • upravuje pohybovou koordinaci, také koordinaci zrakově – pohybovou a prostorovou,
 • ovlivňuje posturálně – rovnovážné funkce a motorické plánování / terapie dyspraxie/
 • rozvoj manuálních a grafomotorických funkcí
 • napomáhá logopedické terapii v případě nerovnoměrného vývoje řeči,
 • napomáhá při problémech v učení psaní, čtení a matematice / podpora dětí s dyslexií, dysgrafií a dyskalkulií,
 • hyperaktivitu a poruchy koncentrace a pozornosti.

Senzorická integrace v DRS – formou ambulance nebo formou třítýdenního pobytu.

Program zahrnuje:

 • podrobnou diagnostiku v konceptu SI,
 • terapii dle potřeb a možností a individuality dítěte, terapii“ušitou na míru“,
 • konzultace s logopedem, psychologem, ergoterapeutem a speciálním pedagogem
 • spolupráce se specialistou v oblasti terapeutického krmení,
 • SI management v rodině.

Kompenzační pomůcky

V rámci komplexní péče spolupracuje stacionář s Oddělením technické ortopedie a protetiky v Ostravě, které napomáhá především při zhotovení individuálních pomůcek pro děti, ale i s dalšími firmami, které nabízejí kompenzační pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují a zkvalitňují zvládnutí činností všedního dne. Návrh vhodné kompenzační pomůcky doporučené lékařem lze konzultovat s fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem, kteří mají dítě v pravidelné péči.


 

Rehabilitační ošetřovatelství

Multisenzorická stimulace

Léze motorických center CNS se projevuje jednak vývojovým opožděním dítěte a zároveň poruchou posturálního tonu. Na základě patologického tonu je dítě schopno pohybu pouze v rámci patologických pohybových vzorů. Patologický pohyb neumožňuje získat fyziologické sensorické informace jednak o sobě samém a jednak z okolního světa. Říkáme, že dítě získává pouze patologický sensorický INPUT, který ještě více nepříznivě ovlivňuje již tak patologický pohybový projev. Mluvíme o patologickém motorickém OUTPUTu a o porušeném procesu sensomotorického učení.

Jako terapeuti nejsme schopni ovlivnit přímo mozkovou lézi, ale jsme schopni příznivě ovlivnit proces senzomotorického učení. K ovlivnění učení významně přispívá multisenzorická stimulace.

Existuje celá řada metodik a konceptů s cílem stimulace sensoriky handicapovaného dítěte. Jedním z nejznámějších je tzv.koncept SNOEZOLEN, který se snažíme využívat na našem pracovišti. Principem tohoto konceptu je umožnit dítěti získat maximum sensorických vjemů v prostředí pohody a relaxace.

Článek: Multisenzorická stimulace

detsky_rehabilitacni_stacionar_sluzby_rehabilitacni_osetrovatelstvi_multisenzoricka_stimulace_01


Bukofaciální reedukace

Jedním ze závažných problémů dítěte s DMO je příjem potravy, tekutin a slinění související s patologií mluvidel. Abychom zajistili kvalitní příjem potravy, je nutné důkladné vyšetření mluvidel, zajištění správné polohy a pomůcek. Toto vyšetření provádí dětská sestra spolu s logopedem. Zaměřují se na mobilitu dítěte, nezávislost sedu a stoje, asymetrii dítěte a stupeň komunikačních dovedností. Důležité je vyšetření citlivosti v dutině ústní a jejím okolí, kvalita tonu (napětí) tváří, rtů a jazyka. Každá zjištěná patologie mluvidel vyžaduje individuální terapeutický postup – bukofaciální reedukaci – v rámci Bobath konceptu.

Článek: Bukofaciální reedukace


 

Pedagogická péče

Přestože DRS je především zdravotnickým zařízením, u dětí v denním pobytu má své nezastupitelné místo i pedagogická péče. O děti se starají tři pedagogové se speciálním vzděláním, kteří s dětmi pracují ve skupinkách i individuálně.

Formou společných zaměstnání se u dětí rozvíjejí zejména rozumové, jazykové a hudební schopnosti. Základem jsou výchovné programy mateřské školy speciálně přizpůsobené pro děti s handicapem. Při individuálních činnostech se plně vychází z konkrétních možností dítěte s ohledem na jeho postižení. Mimo jiné jsou využívány výchovné a vzdělávací plány pro děti od dvou let a pro děti mentálně postižené. V individuálních činnostech se u dětí rozvíjejí rozumové, výtvarné schopnosti, hrubá a jemná motorika, grafomotorika.

U dětí s výraznými jemněmotorickými problémy se práce soustřeďuje na zvládnutí základní manipulace s počítačem – ovládání kurzoru apod.

Hlavním úkolem pedagogické péče je napomoci rozvoji schopností dítěte tak, aby co nejlépe zvládlo zařazení do školy a vzdělávacího procesu.

Článek: Práce speciálního pedagoga u dítěte s athetoidní formou DMO


Psychologická péče

Hlavní oblastí psychologické péče v DRS je vývojová diagnostika, která se zaměřuje na zhodnocení psychického vývoje dítěte s postižením. Podrobný rozbor jednotlivých schopností a celkové vývojové úrovně napomáhá vytvoření individuálního výchovného a stimulačního programu pro každé dítě tak, aby maximálně podporoval rozvoj potenciálu dítěte. Je určující pro zhodnocení školní zralosti a výběru nejoptimálnějšího školního zařazení.

Psychologická péče je založena na úzké spolupráci s rodinou dítěte. Psycholog nabízí rodině poradenské a terapeutické služby, pomáhá rodině adaptovat se na postižení dítěte a najít vhodné metody pro jeho vedení. Nezbytná je samozřejmě i blízká spolupráce s dalšími odborníky a členy týmu, zejména lékaři, speciálními pedagogy, fyzioterapeuty a logopedem.

Psychologická ambulance DRS je určena nejen pro děti a rodinné příslušníky z denního pobytu, ale na doporučení lékaře nabízí své služby též všem rodičům a jejich dětem s obtížemi různého typu.

Nejčastější problémy

 • opožďování se ve vývoji,
 • posouzení školní zralosti,
 • školní selhávání, problémy s učením,
 • výchovné problémy doma či ve škole,
 • hyperaktivita, syndrom ADHD,
 • úzkostnost dětí,
 • komunikační problémy,
 • a jiné.

Článek: Postižené dítě v rodině a vzájemná komunikace rodičů s profesionály

detsky_rehabilitacni_stacionar_sluzby_psychologicka_pece_01


Logopedická péče

Součástí komplexní péče v DRS je logopedická diagnostika a terapie. Je určena klientům v denním i v ambulantním pobytu, dětem i dospělým. Pracoviště se specializuje na klienty s organickým postižením CNS (DMO, vrozené vývojové vady, cévní mozkové příhody, poúrazové stavy), péči poskytuje také dětem s vadnou výslovností, huhňavostí, koktavostí, rozštěpovými vadami aj.

Klinický logoped hodnotí úroveň vývoje řeči a komunikačních dovedností, volí speciální terapeutické postupy pro edukaci a reedukaci řeči. Společně s dětskými sestrami provádí bukofaciální vyšetření a terapii v rámci Bobath konceptu pro zajištění kvalitního příjmu potravy a motoriky mluvidel, která je nezbytná pro správné rozvíjení artikulace. Při terapii je kladen důraz na spolupráci s rodinou a ostatními odborníka a členy týmu.

K rozvíjení komunikačních dovedností jsou využívány moderní počítačové programy a speciální pomůcky, alternativní a augmentativní komunikační systémy, které jsou vhodné zejména pro děti s výrazným opožděním expresivní složky řeči, s kombinovaným postižením nebo s mentálním handicapem.

Článek: Logopedická péče u dětí s dětskou mozkovou obrnou