Stáže v DRS MNO

V případě zájmu vykonávat v MNO odbornou praxi/stáž vyplňte potřebné náležitosti. Více na:

Odborné stáže pro lékaře/nelékaře
Odborná praxe studenti

Čtěte, prosím, pozorně.

Popřípadě kontaktujte vedoucí Oddělení vzdělávání:
Irena Hlavatá
T +420 596 193 678
E irena.hlavata@mnof.cz

Dle Směrnice ředitele MNO č. 2/2008 je možné v Městské nemocnici Ostrava vykonávat stáže ( studijní pobyty ) za účelem získání určitých teoretických a praktických znalostí.

Druhy stáží:

 • Stáž v rámci specializační přípravy – lékaři, SZP, JOZP
 • Stáž za účelem zaučení v práci s určitým přístrojem – lékaři, SZP
 • Stáž za účelem výuky nových lékařských nebo ošetřovatelských metod, postupů- lékaři, SZP
 • Stáže – praxe v rámci kvalifikačních kurzů PZP, NZP, pořádaných MNO

Stáž zabezpečuje v MNO vzdělávací oddělení na základě písemného požadavku.

Pokud již byl kontaktován zájemcem o stáž primář nebo vrchní sestra oddělení (souhlas NOP), který dal souhlas k uskutečnění stáže na jeho oddělení v navrhovaném termínu, zaměstnanci odd. vzdělávání zabezpečí sepsání „Dohody o zabezpečení stáže“.

V případě, že primář nebo vrchní sestra nebyli kontaktováni zájemcem, provede tuto činnost vzdělávací odd. a po stvrzení souhlasu primáře nebo vrchní sestry (souhlas NOP) s uskutečněním stáže v daném termínu, zabezpečí sepsání „Dohody o zabezpečení stáže“

Dohody o zabezpečení stáže se uzavírají mezi MNO a zaměstnavatelem stážisty, mezi MNO a školou nebo fakultou nebo mezi stážistou a MNO.

Zahájení stáže je možné až po sepsání „Dohody o zabezpečení stáže“

K zabezpečení zdárného průběhu odborné stáže je určen odpovědný zaměstnanec na daném oddělení. Odpovědný zaměstnanec má tyto povinnosti:

 • Zabezpečit převzetí a doručení dokladu o zaplacení poplatku za stáž na odd. vzdělávání
 • Zabezpečit účast stážisty na školení BOZP
 • Seznámit stážistu s příslušnými právními předpisy, které se týkají BOZP a povinností pracovníků daného oddělení
 • Zabezpečit stážistovi na vybraných odd. zapůjčení osobních ochranných pomůcek (operační sál, katetrizační sál)
 • Zabezpečit určení místa k uložení osobních věcí stážisty
 • Zabezpečit vedení evidence docházky stážisty na oddělení a doručení této evidence ihned po ukončení stáže na oddělení vzdělávání

V případě porušení pracovní kázně tuto skutečnost oznámí odpovědný zaměstnanec MNO zaměstnavateli stážisty, popřípadě škole nebo fakultě. MNO si vyhrazuje právo vyloučit stážistu, jehož chování by bylo v rozporu s vnitřním řádem MNO či etickými normami nebo stážistu, za něhož nebude v řádném termínu zaplacen poplatek za stáž.

Ukončení stáže

Po ukončení odborné stáže zapíše odpovědný zaměstnanec rozsah a charakter absolvované stáže do specializačního indexu.

Po ukončení odborné praxe odpovědný zaměstnanec vypracuje hodnocení, ve kterém uvede:

 • Rozsah absolvované praxe
 • Charakter prací, které student vykonával
 • Stručné vyjádření o přístupu studenta k odborné praxi
 • Odpovědný zaměstnanec ověří, zda stážista- student odevzdal veškerý zapůjčený materiál. V případě, že stážista zapůjčené věci nevrátí, bude MNO postupovat v rámci možností daných zákonnými předpisy.

Doporučená délka stáže v DRS MNO je 40 hodin týdně dle stanoveného vnitřního harmonogramu.

Vstupní dotazník pro stážisty v DRS MNO

 1. Proč jste si pro stáž vybral/a naše zařízení?
 2. Odkud jste se o nás dozvěděl/a ?
 3. Kolika procenty jsou ve Vaší praxi zastoupeny děti s DMO ?
 4. Která věková skupina Vás nejvíce zajímá ?
 5. Kterých technik ve své praxi nyní využíváte? Kdy a kde jste se je naučila ?
 6. Co od stáže v našem zařízení očekáváte ?

Pro výkon stáže v DRS je nutné výše uvedený dotazník vyplnit a zaslat adresu:

Dětský rehabilitační stacionář při MNO
Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava – Poruba
nebo e-mailem: E darja.waczynska@mnof.cz