Dům sociálních služeb (DSS)

Poslání

Zabezpečovat podporu a péči dospělým osobám, přednostně seniorům z Městské nemocnice Ostrava, LDN Radvanice, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Dům sociálních služeb (DSS) neposkytuje sociální službu dlouhodobou ani trvalou. Tato služba je poskytována na dobu přechodnou, tj. do doby, než se bude uživatel moci vrátit do domácího prostředí, případně využít jiný druh služeb, např. osobní asistenci, pečovatelskou službu, domov pro seniory apod. Služba je poskytována na základě smlouvy, která je uzavírána na 3 měsíce s možností prodloužení na 6 měsíců. Během pobytu uživatele vyžadujeme aktivní spoluúčast rodinných příslušníků a blízkých při řešení situace uživatele služby. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého uživatele a podporujeme je v jejich snaze řešit současnou situaci.

Cíle služby

  • předat uživatele do další péče jiné služby nebo osoby a zhodnotit jeho potřeby a nároky na péči,
  • co nejkratší délka pobytu v zařízení, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě,

Cesty k dosažení cílů

  • podpora uživatele při rozvoji a udržení soběstačnosti,
  • spolupráce s rodinou a blízkými uživatele,
  • motivace k účasti na aktivizačních a společenských aktivitách pořádaných zařízením,
  • poskytování základního sociálního poradenství,

Vnitřní pravidla pro poskytování pobytové sociální služby a spektra péče.

 

Partner pro zajištění provozu Domu sociálních služeb: