Geriatrie a Interna

Oddělení prošlo v posledních letech významnou restrukturalizací lůžkového fondu. Dnes disponuje 76 lůžky na 3 stanicích – stanice F, D a K, rozdělených ve 2lůžkových a 3lůžkových pokojích a dvěma 1lůžkovými nadstandardně vybavenými pokoji. Oddělení také poskytuje péči pacientům na 6 lůžkách následné intenzivní péče.

Geriatrie

V posledních letech se rychle rozvíjí geriatrie, medicínský obor, zabývající se zlepšením zdravotního stavu a kvality života seniorské populace. Hlavním úkolem geriatrie je co nejúčelnější zvládnutí dekompenzace zdravotního a funkčního stavu u křehkých, multimorbidních geriatrických nemocných vysoce ohrožených komplikacemi, nepříznivou prognózou, ztrátou soběstačnosti a narůstáním závislosti. Od ostatních klinických oborů se geriatrie liší především prolínáním zdravotní a sociální problematiky. Zabývá se prevencí, komplexní diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péčí zaměřenou na návrat funkčního postižení seniorů na co možná nejvyšší úroveň a jejich návrat do původního prostředí.

Pacienti jsou na naše oddělení přijímáni k hospitalizaci z terénu nebo překladem z jiných oddělení, nikoli však k následné dlouhodobé péči, nýbrž k účelnějšímu zvládání časných stádií chorob v případě interních komplikací či funkční dekompenzace, k níž může u seniora dojít při zátěži organismu jakýmkoliv akutním onemocněním či chirurgickým zákrokem. Po zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu jsou pacienti propouštění do domácí péče, do pobytových sociálních zařízení nebo překládáni do léčebny dlouhodobě nemocných k pokračování rehabilitace nebo dlouhodobější ošetřovatelské péči. Snahou našeho oddělení je poskytování komplexních služeb v nově se rozvíjejícím perspektivním medicínském oboru pro stárnoucí populaci na základě nejnovějších poznatků medicíny s lidským přístupem k našim klientům.

Interna

Interní oddělení MNO má již dlouholetou tradici v poskytování komplexní péče o nemocné s interními nemocemi s využitím moderního komplementu nemocnice v úzké spolupráci s dalšími interními obory, především kardiologií a gastroenterologií. Na našem interním oddělení pečujeme o pacienty v celém spektru interních nemocí s preferencí endokrinologických onemocnění a cukrovky, pečujeme rovněž o nemocné s revmatologickými a hematologickými nemocemi apod. Tato onemocnění postihují stále větší část naší populace a naší snahou je prevence a léčba závažných důsledků těchto mnohdy vleklých onemocnění s možností návaznosti rehabilitační péče v případě její indikace.

Geriatrie a Interna se nachází v pavilonu H2.