Spektrum péče

Oddělení má dlouholetou tradici v poskytování odborné onkologické péče ostravským občanům. Vzniklo již v roce 1967 jako součást Městské nemocnice v Ostravě.

V současné době zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči o onkologicky nemocné, která zahrnuje diagnostické a léčebné postupy vycházející z nejnovějších poznatků v onkologii. Společně s lékaři jednotlivých oddělení MNO se podílíme na vytváření účelné diagnostiky a stanovení léčebného plánu. Provádíme léčbu chemoterapií, imunoterapií, léčbu hormonální, podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti.

Ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem, garantovaným Českou onkologickou společností – Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě zprostředkujeme na tomto pracovišti léčbu radioterapeutickou a léčbu specializovanou, v současné době aplikovatelnou pouze v onkologických centrech.

K naší práci patří i zajištění konsiliárních vyšetření pro nemocnici, z toho některých k indikaci léčebných postupů v rámci multidisciplinární týmové spolupráce.

Provádíme dispenzární kontroly nemocných s nádorovým onemocněním a s onemocněním prsů. Ke každému vyšetření na onkologickém oddělení patří i pomoc psychologická, ke které můžeme nabídnout vyšetření a léčbu erudovaným psychologem.

Součástí práce Klinické onkologie je zpracování údajů – onkologických hlášení okresu Ostrava, potřebných k vytváření Národního onkologického registru. Zpracovaná data o zjištěných nádorových onemocněních, jejich léčbě a dalším průběhu nemocí jsou pak zdrojem epidemiologických informací, informací o kvalitě péče a zdrojem informací pro strategii onkologické péče v naší republice.

Veškerou péči poskytujeme ambulantně pondělí až pátek v době od 07:00 do 15:30 hod.