Etická doporučení pro provoz LD

Etický kodex Linky důvěry

 1. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 2. Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
 3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 4. Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
 5. Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD.
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 8. Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD. Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD.

Tento etický kodex byl přijat sněmem České asociace pracovníků linek důvěry 20. října 1998 v Hradci Králové.

Etický kodex internetové poradny

 1. Internetová poradna (IP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
 2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky ideologie nebo sexuální orientace.
 3. IP je služba, u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.
 4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.
 5. Odpověď nebo jiná internetová reakce IP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a IP.
 6. Pracovník IP nesmí používat IP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.
 8. Aktivita IP vůči klientovi není jen dílem jedince, je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen na XIII. sněmu ČAPLD dne 28. května 2005 v Liberci.

Upozornění pro kontakt s LD Ostrava pomocí mobilu.

Před použitím mobilu pro volání na mobilní číslo LD je dobré si uvědomit, že LD voláme často proto, že chceme být anonymní. Spojením mobilem není anonymita vždy umožněná, protože voláním na mobil většinou dáváme automaticky své číslo k dispozici volanému. Pokud je pro Vás anonymita důležitá je dobré mít na paměti, že:

 1. Čísla volajících LD Ostrava v žádném případě nearchivuje. Z mobilu je, ihned jakmile je to možné, mažeme. Anonymitu také podporujete tím, že neuvádíte své jméno.
 2. Můžete zvolit v nastavení svého mobilu možnost, kdy se vaše číslo volajícímu nezobrazuje, tzv. skryté číslo.
 3. Vždy můžete použít pro volání na LD pevnou linku, dle etických doporučení asociace LD se v ČR nikde nepoužívají telefonické přístroje pro pevné spojení, které zobrazují číslo volajícího.

Psaní sms. Pro kontakt s LD Ostrava, používejte prosím volání na mobil, mail nebo pevnou linku. LD nepovažuje sms za dostatečný obsažný a využitelný nástroj naší spolupráce. Na sms nebudeme cíleně odpovídat.