Spektrum péče

Pracoviště poskytuje pacientům hemodialyzační léčbu:

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – provádí se při převzetí pacienta do péče. Obsahem je podrobná anamnéza, zhodnocení subjektivních obtíží, předcházejících vyšetření, celkové objektivní vyšetření, rozhodnutí o diagnostickém a terapeutickém postupu, vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, předpisu léků, poskytnutí informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci, psychoterapeutický pohovor, edukace pacienta, sepsání lékařské zprávy – nálezu, včetně záznamu o souhlasu, či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy.

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – je vyšetření pacienta zaměřené na diagnostiku, vyšetření či kontrolu určitého problému

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby, kontrola v průběhu stabilizované choroby, vyšetření klinická, laboratorní navržení dalšího postupu, poskytnutí informaci pacientovi, edukace, předpis léků

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU – je vysvětlující či seznamující pohovor lékaře s pacientem a v případě zájmu i s rodinou o povaze onemocnění, možnostech a způsobech léčby, léčebném a dietním režimu, poskytnutí odpovědí na případné doplňující otázky

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE – v mimořádných situacích je možná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem

CHRONICKÁ HEMODIALÝZA – je výkon, který se provádí u chronického selhání ledvin, kdy dojde k jejich nezvratnému poškození, zpravidla 3x týdně po dobu 4-5 hodin. Je to metoda očišťování krve pomocí speciálního (dialyzačního) přístroje (umělé ledviny). Krevní oběh pacienta je napojen na systém hadiček, kterým je krev pacienta přiváděna do dialyzačního přístroje. V přístroji je krev očišťována přes speciální filtr (membránu) od toxických látek a přebytečné vody, využívá se mechanismu difuze a po očištění se vrací krev zpět do cévního řečiště pacienta.

AKUTNÍ HEMODIALÝZA – je výkon, který se provádí po náhlém závažném poškození ledvin

HEMOFILTRACE – při hemofitraci probíhá očišťovací proces přes membránu výhradně filtrací přes vysoce propustnou membránu – hemofiltr

HEMODIAFILTRACE – je kombinací hemodialýzy a hemofiltrace

IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE – je opatřením, které lze provést v průběhu hemodialýzy, avšak provádí se zcela výjimečně, a to při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organismu, kde selhaly veškeré diuretické zásahy

PERITONEÁLNÍ DIALÝZA – při peritoneální (břišní) dialýze je funkce ledvin nahrazena filtrací krve přes výstelku dutiny břišní, tzv. pobřišnici neboli peritoneum. Základem je speciální roztok – dialyzát, který je do dutiny břišní napuštěn pomocí peritoneálního katetru, který je zaveden do dutiny břišní a po časové prodlevě následně vypuštěn. Tyto výměny si pacient provádí sám v domácím prostředí po předchozí edukaci.

CAPD – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza – je metodou peritoneální (břišní) dialýzy, při které si pacient speciální roztok několikrát denně vyměňuje manuálně. Tato výměna je prováděna 4-5x během dne.

APD – automatizovaná peritoneální dialýza – metoda peritoneální (břišní) dialýzy, kdy je speciální roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn automaticky pomocí přístroje (cycler) během pacientova spánku

EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY – pacient nebo jiná osoba pečující o pacienta se pod dohledem sestry a lékaře učí provádět výměny speciálního roztoku manuálně nebo pomocí přístroje. Je možnost využití DVD instruktáže a informačních letáků. Pacient je edukován v péči o peritoneální katetr, o hygienickém a dietním režimu a o případných komplikacích a jejich řešení.

AMBULANTNÍ KONTROLA PACIENTA LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU – v pravidelných intervalech (zpravidla 1x za měsíc) pacient dochází do nefrologické ambulance ke kontrole, provádí se vyšetření laboratorní, krevního tlaku, bilance tekutin, zhodnocení subjektivního i objektivního stavu pacienta, ošetření okolí katetru

KONTROLA PACIENTA LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA – dle indikace lékaře sestra navštěvuje pacienta v domácím prostředí, aby zhodnotila hygienické a zdravotnické podmínky, ve kterých nemocný provádí kontinuální peritoneální dialýzu

APLIKACE ERYTROPOETINU – erytropoetin je hormon. Při jeho nedostatku dochází k anemii (chudokrevnosti). Tento hormon je pacientům dodáván injekční formou.