Psychiatrie

Pracoviště oddělení Psychiatrie jsou umístěna v objektu, rekonstruovaném v roce 1992, nacházejícím se bezprostředně před vchodem do areálu MNO na rohu ulic Kafkova – Kounicova.

Kolektiv lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester se, s ohledem k podmínkám a struktuře psychiatrické péče ve městě Ostravě, dlouhodobě zaměřuje na vytvoření systému terénních léčebných článků podle zásad moderní komunitní psychiatrické péče. Tato se snaží zasahovat dle možnosti co nejblíže přirozenému prostředí a domovu klienta a minimalizovat případnou nezbytnost odeslání pacienta na klasické psychiatrické lůžkové zařízení.

V rámci oddělení poskytují komplexní ambulantní péči pro akutní i dlouhodobé psychické problémy dvě ordinace pro dospělé klienty s využitím veškerých současných léčebných možností psychofarmakologie, psychoterapie, psychologických přístupů a dalších metod.

Součástí oddělení je i specializovaná ordinace pro léčbu závislostí (alkoholismus a toxikomanie) pro léčbu závislých dospělých osob.

Ambulantní péče je poskytována pacientům na podkladě lékařského doporučení, především registrujícího praktického lékaře, případně specialisty.

Na vyžádání poskytují lékaři oddělení akutní konziliární servis hospitalizovaným pacientům Městské nemocnice Ostrava.

Část oddělení byla dočasně konstituována jako specializované ostravské zařízení akutní psychiatrie a první psychiatrické pomoci se stálou ústavní pohotovostní službou, která dosud zajišťuje možnost vyšetření a zvládání akutních psychopatologických stavů, dekompenzací a sociálních krizí v mimopracovní době ve vyhrazené dny.

Součástí oddělení je Protialkoholní záchytná stanice, která provádí detoxifikaci řádně indikovaných alkoholizovaných osob na osmi lůžkách.

Kliničtí psychologové oddělení provádějí léčebné a diagnostické činnosti i poradenské zásahy s obsáhlým preventivně – psychohygienickým zaměřením.

Adresa Psychiatrie:
Kounicova 8
702 00 Moravská Ostrava

Do komplexu akutní psychiatrické pomoci patří také Linka důvěry Ostrava, odborný tým psychologů, psychiatrů, sociální pracovníků a sester poskytuje pomoc telefonem v zátěžových životních situacích, krizích, při sebevražedných tendencích, v partnerských a rodinných konfliktech a pod. (Linka důvěry: T +420 596 618 908 M +420 737 267 939). Linka důvěry je i nápomocná při hledání dalších forem a možností pomoci při řešení psychických problémů.