Agenda kamer – Centrum hyperbarické medicíny

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává na základě povinnosti stanovené jí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), osobní údaje svých pacientů a zaměstnanců v Agendě kamer – Centrum hyperbarické medicíny a těchto podmínek:

Účel zpracování osobních údajů:

  • dodržení právní povinnosti správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace)
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a subjektů údajů (pacientů) v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje (audiovideo záznam) pacientů a vlastních zaměstnanců, kteří se nacházejí v monitorovaných prostorech léčebné komory
  • údaje (audiovideo záznam) o prováděných činnostech pacientů a vlastních zaměstnanců, kteří se nacházejí v monitorovaných prostorech
  • údaje o datu, čase a místě záznamu

Kategorie subjektu údajů:

  • pacienti Centra hyperbarické medicíny a vlastní zaměstnanci správce, kteří se nacházejí v monitorovaných prostorech

Zdroje osobních údajů:

  • pacienti Centra hyperbarické medicíny a vlastní zaměstnanci správce, kteří se nacházejí v monitorovaných prostorech

Kategorie příjemců osobních údajů:

  • oprávněný personál správce
  • subjekty oprávněné ze zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, krajské hygienické stanice, zdravotní pojišťovny, okresní soud apod.)

Doba uchování:

  • po nezbytnou dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci