Odborné stáže pro lékaře/nelékaře

 • Žadatel si odbornou stáž včetně konkrétního termínu předběžně dohodne s vedoucím příslušného pracoviště (zpravidla primářem, vrchní sestrou). Minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem stáže odešle žadatel na Oddělení vzdělávání vyplněnou Přihlášku na odbornou stáž v MNO, která bude potvrzena zaměstnavatelem žadatele.
 • Pokud žadatel nemá zaměstnavatele nebo stáž absolvuje na vlastní náklady, je žadatel povinen dále předložit:
  • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
  • doklad o úrazovém pojištění
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání včetně odborné praxe
 • Jsou-li požadovány stáže na více pracovištích, vyplní žadatel pro každé pracoviště přihlášku zvlášť.
 • Oddělení vzdělávání vyžádá na příslušném klinickém pracovišti písemné schválení stáže a určení školitele a následně vyhotoví a odešle k podpisu Smlouvu o realizaci odborné stáže v MNO.
 • Poplatek za stáž se řídí platným ceníkem a je fakturován po zahájení stáže na základě podepsané smlouvy.