Krajské edukační centrum

Posláním centra je organizovat a zajišťovat celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy a koordinovat činnost ostatních edukačních center zřízených Radou POUZPČMS.Edukační centrum POUZPČMS nemá způsobilost k právním úkonům.

Za Edukační centrum POUZPČMS jedná navenek předseda nebo místopředseda POUZPČMS nebo osoba jimi zmocněná.

Činnost Edukačního centra POUZPČMS organizuje a řídí v souladu s jeho posláním a rozhodnutím Rady Unie vedoucí, jmenovaný předsedou Unie.


Dopis Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků předsedovi vlády České republiky

Príspevok – Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia TÉMATIKA AIS

Kontakty

Soňa Tylová
T +420 596 192 657
E tylova.sona@seznam.cz