Odborné kurzy

Inovační kurzy pro zdravotnické pracovníky

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, pořádá inovační kurzy:

 • Periferní žilní kanylace, centrální žilní katétry, oš. péče o centrální žilní katétry, oš. péče o epidurální katétry
 • Prevence a léčba dekubitů, bércových vředů a jiných ran

Inovační kurzy pro zdravotnické pracovníky
Přihláška kurzy – kanyly, dekubity


Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, pořádá akreditovaný kvalifikační kurz ŘIDIČ VOZIDLA DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cena kurzu: 5.450 Kč

Poznámka: Pokud jste evidováni na Úřadu práce (ÚP), informujte se zde na možnost úhrady kurzu. Bližší informace naleznete na stránkách ÚP nebo Vám je sdělí Váš zprostředkovatel na ÚP

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/rekvalifikace/zvolena_rekvalifikace

Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován v níže uvedených termínech:

 • 1. část 9.10.-13.10.2017
 • 2. část 23.10.-27.10.2017
 • 3. část 6.11.-10.11.2017
 • zkoušky 4.12.2017

Žádosti o zařazení do kurzu jsou přijímány průběžně do naplnění max. počtu účastníků (25 osob).

Organizace výuky:

 • minimální počet účastníků 12,
 • celková délka vzdělávacího programu zahrnuje 70 hodin teorie a 50 hodin praxe a probíhá blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky (pondělí až pátek v době 8:00-15:00 hod., celkem 15 dnů výuky),
 • kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část praktická),
 • frekventanti kurzu obdrží na základě absolvovaného kurzu a úspěšně vykonané závěrečné zkoušky Osvědčení MZ ČR o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Podmínky pro zařazení uchazečů do kurzu DNR:

 • ukončení základního vzdělání,
 • praxe v řízení motorových vozidel nejméně 1 rok,
 • dobrý zdravotní stav,
 • žádost o zařazení do kurzu (formulář zde).

Žádost o zařazení do kurzu zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, případně sken na: irena.hlavata@mnof.cz.

Spolu se žádostí o zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu můžete dle § 51 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požádat o započtení části vzdělávacího programu za podmínek, že:

 • dříve absolvované studium odpovídá některé části vzdělávacího programu,
 • praxe vykonaná na jiném pracovišti odpovídá části odborné praxe určené vzdělávacím programem.

Žádost o započtení studia/praxe (formulář zde) zašlete na adresu MNO, kde bude žádost posouzena a v případě oprávněné žádosti bude vydáno Potvrzení o započtení studia/praxe, které odešleme na uvedenou kontaktní adresu.


Kurzy první pomoci pro laiky

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále jen MNO), nabízí školení první pomoci pro zaměstnance firem a organizací. Naše lektorky jsou všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí s lektorskými zkušenostmi, které srozumitelnou formou vysvětlí teorii. Součástí školení je také praktický nácvik každého účastníka na výukovém modelu.

Přihláška na kurz první pomoci

Nabízíme 2 typy školení:

1. ZÁKLADY LAICKÉ RESUSCITACE

 • délka trvání: cca 1 hodina, z toho 45 min přednáška + praktický nácvik dle počtu osob
 • možnosti místa konání:
  • v MNO – pronájem místnosti – 250,- Kč vč. DPH/hod/první tři hodiny, 200,- Kč vč. DPH/každá další hodina
  • u objednatele – dojedeme na Vámi zvolené místo, úhrada za ujetý počet km (10 Kč/km)
 • techniku a výukový model zajišťuje lektor MNO
 • minimální počet účastníků – 10 osob
 • cena: 310,- Kč vč. DPH/osoba
 • účastník kurzu obdrží potvrzení o absolvovaném školení
 • Odborný program:
 • Definice kardiopulmonální resuscitace (dále jen „KPR“)
 • Indikace a kontraindikace pro zahájení KPR
 • Legislativa
 • Vyvolávající příčiny
 • Mechanismus vzniku klinické smrti
 • Rozdělení KPR
 • Diagnostika
 • Základní neodkladná resuscitace
 • Základní neodkladná resuscitace s použitím AED
 • Resuscitace dětí, novorozence
 • Ukončení KPR
 • Praktický výcvik

2. LAICKÁ PRVNÍ POMOC + ZÁKLADY RESUSCITACE

 • délka trvání: cca 4 hodiny, z toho 3 hod přednáška + praktický nácvik dle počtu osob
 • možnosti místa konání:
  • v MNO – pronájem místnosti – 250,- Kč vč. DPH/hod/první tři hodiny, 200,- Kč vč. DPH/každá další hodina
  • u objednatele – dojedeme na Vámi zvolené místo, úhrada za ujetý počet km (10 Kč/km)
 • techniku a výukový model zajišťuje lektor MNO
 • minimální počet účastníků – 10 osob
 • cena: 490,- Kč vč. DPH/osoba
 • účastník kurzu obdrží potvrzení o absolvovaném školení

Odborný program:

 • Definice kardiopulmonální resuscitace (dále jen „KPR“)
 • Indikace a kontraindikace pro zahájení KPR
 • Legislativa
 • Vyvolávající příčiny
 • Mechanismus vzniku klinické smrti
 • Rozdělení KPR
 • Diagnostika
 • Základní neodkladná resuscitace
 • Základní neodkladná resuscitace s použitím AED
 • Resuscitace dětí, novorozence
 • Všeobecné zásady první pomoci
  • Poruchy dýchání
  • Náhlá zástava oběhu
  • Šokové stavy
  • Krvácení
  • Poranění hlavy
  • Poranění páteře a míchy
  • Poranění hrudníku
  • Poranění břicha a nitrobřišních orgánů, náhlé příhody břišní, koliky
  • Poranění pánve a pánevních orgánů
  • Poranění končetin
  • Termické úrazy
  • Elektrické úrazy
  • Chemické úrazy
  • Alergie, anafylaktický šok, poranění způsobená zvířaty
  • Akutní otravy, narkomanie
  • Akutní zvracení, průjmy a infekční onemocnění
  • Poruchy látkové přeměny cukru
  • Poruchy vědomí, křeče, febrilní stavy, CMP, epilepsie
  • Akutní psychické poruchy
  • Náhlé příhody v porodnictví
  • Náhlé příhody u dětí
  • Tonutí, oběšení, škrcení
 • Ukončení KPR
 • Praktický výcvik