Návštěvní řád Městské nemocnice Ostrava

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v naší nemocnici. Snahou veškerého personálu je citlivě, ohleduplně a s porozuměním pomoci Vašim blízkým a poskytnout jim na odborných pracovištích zdravotní péči spojenou s vysokými nároky na její kvalitu, odbornost zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro jejich činnost.

Nechceme nijak omezovat možnost navštívit Vaše blízké. Dovolujeme si Vás požádat, abyste v zájmu našich pacientů, personálu i svém respektovali níže uvedené pokyny:

 1. Pobyt pacientů v nemocnici souvisí s jejich zdravotním stavem, který je rozhodující při určování možnosti a rozsahu jejich kontaktů s prostředím, ze kterého do nemocnice přichází.
 2. Pacienti mohou být během hospitalizace navštěvováni příbuznými a dalšími osobami. Návštěvy pacientů jsou možné jen s jejich souhlasem, u nezletilých pak se souhlasem jejich zákonných zástupců. Na oddělení Anesteziologie a resuscitace a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.
 3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvažte přiměřenou délku návštěvy a počet osob. Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických důvodů doporučeny.
 4. Návštěvní doba na klinických pracovištích je stanovena organizačním opatřením ředitele nemocnice a uvedena v Domácím řádu pracoviště. Může být upravena nebo omezena primářem příslušného pracoviště z důvodu organizace provozu, dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření nebo individuálních léčebných potřeb pacienta.
 5. Povolení návštěvy mimo stanovenou dobu je možné se souhlasem ošetřujícího lékaře. Žádosti rodičů o návštěvu nebo pobyt u dítěte mimo návštěvní dobu schvaluje ošetřující nebo službu konající lékař přiměřeně okolnostem a zdravotnímu stavu hospitalizovaného dítěte.
 6. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svými projevy nerušili jiné pacienty a návštěvníky nemocnice. Do nemocnice je zakázáno vodit zvířata s výjimkou asistenčních a vodicích psů, vnášet zbraně a další nebezpečné předměty, např. petardy, výbušniny. Není dovoleno manipulovat s technickým zařízením a vybavením nemocničních pokojů.
 7. Zaměstnanci nemocnice jsou oprávněni vyžadovat slušné, ohleduplné a ukázněné chování návštěvníků ve všech prostorách nemocnice. Při vstupu na lůžková oddělení musí návštěvníci respektovat opatření sloužící k zajištění hygieny, bezpečnosti a požární ochrany. Musí dodržovat stanovená opatření např. použití ochranných oděvů, dezinfekce rukou, nesmí vstupovat do prostor sloužících k poskytování zdravotní péče bez souhlasu zdravotnických pracovníků.
 8. Návštěvníci mohou při návštěvě pacienta využívat k tomu určené prostory – návštěvní místnosti, v případě příznivého počasí park v areálu nemocnice. Pobyt hospitalizovaného dítěte venku je umožněn pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.
 9. Návštěvníci mohou pacientům přinášet hygienické potřeby, kulturní a společenské potřeby, prádlo, po dohodě s lékařem nebo sestrou potraviny, které jsou povoleny vzhledem k dietě a zdravotnímu stavu pacienta. Je zakázáno nosit pacientům alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky.
 10. Pokud návštěvníci nemocnice při návštěvě odkládají své osobní věci, neponechávají je při opuštění pokoje nebo čekárny na ambulanci bez dohledu a sami zajišťují ochranu svého majetku. V případě, že opouštějí spolu s pacientem pokoj nebo čekárnu, jsou povinni odložené věci vzít s sebou. Nemocnice neodpovídá za škody vzniklé na majetku návštěvníků, který nepřevzala do úschovy.
 11. Zaměstnanci nemocnice jsou oprávněni požádat návštěvníky, aby opustili areál nemocnice v případě vzniku mimořádné události, např. požár, vyhlášení krizové situace. Návštěvník muže být vykázán i v případě, kdy poškozuje majetek nemocnice, narušuje klid a provoz na klinických pracovištích, nevhodně se chová k pacientům a zaměstnancům, poruší zákaz vnášení a konzumace alkoholických nápojů v areálu nemocnice nebo poruší zákaz kouření v objektech nemocnice.
 12. Zaměstnanci mohou k zajištění pořádku a bezpečnosti přivolat pracovníky ostrahy nemocnice nebo příslušníky policie a vyžádat jejich zákrok, např. v případě agresivního chování pod vlivem alkoholu, drog.
 13. Dopravní režim v areálu MNO je řízen v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění a místními provozními a bezpečnostními předpisy vydanými MNO ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
 14. Určené prostory nemocnice jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem (informace na telefonním čísle 596 191 111).
 15. Bezbariérové vstupy do objektů a WC jsou označeny piktogramem.

V Ostravě 01.07.2015