Pořizování výpisů, opisů a kopií zdravotnické dokumentace

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách může pacient při přijetí určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů.

Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stavy tyto osoby určit, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner, osoby v poměru rodinném nebo obdobném, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí).

Nahlížení do dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií dokumentace je možné na základě podané žádosti a uhrazení poplatku dle aktuálního ceníku platného v Městské nemocnici Ostrava, a to vždy v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Kontaktní osoba:
Oddělení zdravotních pojišťoven
Vladimíra Poláčková Durová
T +420 596 193 443
E vladimira.durova@mnof.cz