Poslání pracoviště

Poslání

Posláním pracoviště je pomáhat klientům Městské nemocnice Ostrava a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Cíle služby

 • poskytnutí poradenství, příp. vykonání konkrétních úkonů vážících se k sociální situaci klienta
 • prostřednictvím poskytnutí informací nebo vykonáním konkrétních úkonů umožnit návrat klienta do jeho přirozeného prostředí, příp. předání klienta do péče jiné služby

Cesty k naplnění cíle

 • spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí podílejícími se na péči o klienta
 • poskytování základního sociálně právního poradenství (informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, výhodách pro těžce zdravotně postižené osoby, informace k příspěvku na péči aj.)
 • pomoc při zajišťování zdravotních služeb (agentury domácí ošetřovatelské péče, odesílání žádostí a umisťování klientů do léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců aj.)
 • pomoc při zajišťování sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře, denní centrum, noclehárna, domov pro seniory, umístění do Domu sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava aj.)
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí (pomoc matkám po porodu se zajištěním následné péče o dítě po propuštění, zajištění péče o dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc aj.)
 • zajišťování ošacení
 • zajišťování ubytování osobám bez domova
 • sepisování žádostí o sterilizaci
 • pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek (WC židle, polohovací postele, vozíky aj.)
 • poskytování krizové intervence volajícím na Linku důvěry Ostrava
 • zajišťování doručení důchodu, pomoc při vyřizování žádosti o zvláštního příjemce důchodu
 • jednání s úřady a institucemi
 • zajišťování pohřbení osamělých klientů