Pracovní odpoledne Interny MNO

15. 06. 2022

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se v Imperial Hotelu Ostrava konalo Pracovní odpoledne Interny, které bylo odkládáno z důvodu protiepidemických opatření již od roku 2020. Devět přednášek bylo rozděleno do dvou bloků.

První blok obsahoval gastroenterologická sdělení o screeningu kolorektálního karcinomu (prezentoval MUDr. Martin Kraus), EU/ERCP konceptu (MUDr. Petr Kovala), biologické léčbě idiopatických střevních zánětů (MUDr. Iva Lerchová), funkční diagnostice v gastroenterologii (MUDr. Radka Košková, MBA) a o jaterní elastografii (MUDr. Jan Kancnýř).

Screening kolorektálního karcinomu probíhá od roku 2000 a Interna MNO se do něj zapojila od počátku prováděním screeningových koloskopií. Program začíná přinášet kýžený efekt v podobě snížení úmrtnosti na kolorektální karcinom. Přínos by mohl být větší, kdyby se podařilo do programu zapojit a koloskopicky vyšetřit větší počet bezpříznakových pacientů starších padesáti let.

Koncept EU/ERCP je kombinací dvou endoskopických metod, které se vzájemně dobře doplňují. Jde o endosonografii a endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografii. Spojením těchto postupů získáváme endoskopický, ultrazvukový a rentgenový obraz. Díky tomu lze provádět nejen diagnostiku, ale také invazivní léčebné výkony u pacientů s komplikovanými nálezy v pankreatobiliární oblasti.

Biologická léčba Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je moderní a účinná. Díky fungování Centra biologické léčby idiopatických střevních zánětů v MNO mají naši pacienti od roku 2018 přístup ke kompletním léčebným možnostem v tomto oboru, od endoskopické diagnostiky, konvenční medikamentózní léčby přes biologickou léčbu až po kvalitní chirurgické ošetření.

Funkční diagnostika zahrnuje jícnovou pH-metrii, jícnovou manometrii a anální manometrii. Díky nové přístrojové technice, kterou jsme získali v letošním roce, jsme nyní schopni lépe vyšetřovat pacienty s reflexní chorobou jícnu, se vzácnějšími poruchami nervosvalové regulace v jícnu a také pacienty s poruchou kontinence stolice.

Jaterní elastografie je elegantní ultrazvuková technika, která je schopna určit pokročilost „tvrdnutí“ jaterní tkáně. U řady pacientů tak nahrazuje nutnost bioptického odběru vzorku vpichem do jater.

Druhý přednáškový blok zahájila MUDr. Jitka Homolová precizně zdokumentovaným sdělením o dramaticky rychlém rozvoji technologií v diabetologii. Jde jak o možnosti přístrojového monitorování glykémie, tak o jeho provázání s inzulínovými pumpami. Propojení informací s počítačem nebo mobilním telefonem poskytuje kvalitativně nové možnosti sledování a léčby.

Biologická léčba hypercholesterolémie umožňuje účinně snižovat hladiny LDL cholesterolu, což u rizikových pacientů významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu, cévní mozkové příhody). Jedná se o centrovou léčbu, v naší nemocnici je pacientům k dispozici od června 2019. O praxi odesílání a došetřování pacientů i o konkrétních výsledcích našich pacientů hovořila MUDr. Lenka Koláčková.

Následovalo sdělení o možnostech nutriční podpory u ambulantních pacientů. Naše nutriční ambulance poskytuje pacientům již řadu let nutriční podporu přípravky podávanými ústy, do sondy nebo do výživových stomií. Nově v posledních letech rozvíjíme dlouhodobou domácí nitrožilní výživu. Jde o postupy organizačně a technicky náročné, vyžadující spolupráci pacienta, jeho rodiny, nutriční ambulance a nemocniční lékárny. To, že se tato práce vyplatí, bylo zřejmé z kazuistik, které MUDr. Tereza Varady uvedla.

Pracovní odpoledne zakončilo sdělení o moderních periferních přístupech do centrálního žilního řečiště. PICC, tedy periferně inzerované centrální katétry, již zdomácněly jak na řadě lůžkových oddělení MNO, tak v mnoha ambulancích. O jejich zavádění, výhodách, komplikacích a jednoduchém způsobu použití referovala MUDr. Eva Čubová.

Akce pořádaná pod záštitou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Spolku lékařů v Ostravě se těšila vysoké účasti téměř devadesáti posluchačů různých specializací. Od praktických lékařů, internistů, gastroenterologů, kardiologů, pneumologů až po chirurgy. Myslím, že akce zaujala posluchače díky praktickým sdělením o nových postupech, které Interna poskytuje jak hospitalizovaným, tak ambulantním pacientům.

MUDr. Jan Šmíd
primář Interny

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie