Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Výroční zpráva za rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva se týká písemně (včetně elektronicky) podaných žádostí.

a) počet podaných žádostí o informace:
V roce 2023 bylo podáno 6 žádostí o poskytnutí informací dle shora uvedeného zákona. V uvedené době nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutím:
V roce 2023 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o neposkytnutí informací.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o neposkytnutí informací nebyla v roce 2023 podána žádná správní žaloba k soudu, ani nebylo vydáno soudní rozhodnutí.
V roce 2023 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, neposkytla žádné licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
V roce 2023 nebyly podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.
 

JUDr. Michaela Janošová
Oddělení právní