Vnitřní oznamovací systém

Oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)


V souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, (dále jen „MNO“) Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) pro oznamování protiprávní činnosti odehrávající se na pracovišti, nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti.

VOS je vytvořen tak, aby mohl být oznamovateli využíván bez obav z vyzrazení jejich totožnosti, potenciálního následného odvetného opatření či jakékoliv sankce za oznámení protiprávního jednání.

 

Kdo může podat oznámení

 • zaměstnanec MNO,
 • dobrovolník v MNO,
 • osoba vykonávající odbornou praxi nebo stáž,
 • uchazeč o zaměstnání v MNO,

který se dozvěděl o protiprávním jednání v souvislosti se svou prací, bez ohledu na to, zda ji ještě vykonává, vykonával v minulosti, nebo se o ni pouze ucházel.

V souladu s § 9, odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, MNO vylučuje podávání oznámení od osob, které pro MNO nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (např. členové volených nebo jmenovaných orgánů, osoby poskytující na základě smlouva pro MNO dodávky, služby, stavební práce či jiná obdobná plnění apod.). Tyto osoby se mohou s oznámením obracet na externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, kontakt https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Anonymní oznámení budou evidována. Pokud se anonymní oznamovatel později rozhodne svou totožnost oznámit, bude oznámení dále posuzováno v souladu s platnou legislativou.

 

Před podáním oznámení

Oznamovatel by si měl být jist, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Podávání vědomě nepravdivých oznámení je považováno za porušení právních předpisů a může být sankcionováno v rámci správního, občanskoprávního nebo trestního řízení (pomluva, křivé obvinění, šíření poplašné zprávy atd.).

 

Jaká jednání je možné oznámit

Oznamovatel je oprávněn oznamovat protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací, které má znaky trestného činu a týká se následujících oblastí:

 • finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • soulad s požadavky na výrobky, vč. jejich bezpečnosti,
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrana životního prostředí,
 • bezpečnost potravin a krmiv, ochrana zvířat,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrana osobních údajů a bezpečností sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrana finančních zájmů EU,
 • fungování vnitřního trhu, ochrana hospodářské soutěže a státní podpory EU.
   

Ochrana oznamovatele

Ochrana spočívá v zákazu uplatnění odvetného opatření či jiných sankcí vůči oznamovateli či dalším osobám, které poskytly pomoc při zjišťování informací v oznámení, blízkým osobám oznamovatele, jeho kolegům nebo dalším zainteresovaným osobám.

Přístup do VOS má pouze speciálně pověřený zaměstnanec – Příslušná osoba, který má zákonnou povinnost chránit identitu oznamovatele i jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo jeho totožnost určit. Totožnost oznamovatele může být prozrazena jen s jeho výslovným souhlasem.
 

Komu se oznámení podává

Oznámení se podává Příslušné osobě.

Příslušnou osobou v MNO je

Mgr. Kamila Formanová

vedoucí Oddělení bezpečnosti a krizového řízení (dále „OBKŘ“)/Pověřenec pro ochranu osobních údajů.


Jak lze oznámení učinit

Oznámení lze učinit písemně (elektronicky, v listinné podobě), telefonicky nebo osobně.

Písemně elektronicky – vyhrazená a důvěrná e-mailová schránka pro podávání oznámení je whistleblowing@mnof.cz

Písemně v listinné podobě – prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně vhozením do schránky umístěné na dveřích podatelny MNO (umístěné v přízemí Správní budovy MNO, prostor schránky není monitorován kamerovým systémem). Obálka obsahující oznámení musí být označena slovy „Pouze k rukám Příslušné osoby – vedoucí OBKŘ – NEOTEVÍRAT“

Telefonicky – telefonní číslo +420 596 194 230 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)

Osobně – po přechozí telefonické nebo písemně dohodě s Příslušnou osobou

Oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího sytému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), nebo uveřejněním (např. prostřednictvím sociální sítě, médií, internetu). Uveřejnění by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím výše uvedených standardních kanálů. Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost podle platné legislativy.