Radiologie a zobrazovací metody (rentgen)

Najdete nás:

Pavilon F – centrální RTG
Pavilon E2 – RTG urgentní příjem

doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

primářka


doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
Bc. Marek Novák

vrchní radiologický asistent


Bc. Marek Novák
Sekretariát

Oddělení provádí skiagrafická a skiaskopická, ultrazvuková vyšetření (včetně dopplerovského vyšetření cév) a mamografická vyšetření (mimo screeningových), vyšetření počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR ) a digitální subtrakční angiografií (DSA), viz spektrum výkonů. Všechna pracoviště jsou vybavena moderní, velmi kvalitní a sofistikovanou digitální zobrazovací technikou, která umožňuje nejen vysoký diagnostický přínos, ale i snížení radiační dávky.

Oddělení je začleněno do sítě zdravotnických zařízení, která jsou schopna mezi sebou komunikovat a vyměňovat si obrazová data on-line (komunikačními a distribučními kanály e-PACS, ReDiMed, dr. Sejf). Pro ostatní zdravotnická zařízení mimo Městskou nemocnici jsou obrazová data ukládána a exportována na elektronických nosičích (CD, DVD) včetně prohlížeče pro standardní PC.

Oblastí, na kterou je u nás kladen velký důraz, je radiační ochrana. Používání moderních technologií a metodik znamená pro pacienty snížení absorbovaných dávek ve srovnání s dobou minulou. Dokončili jsme základní stupeň optimalizace radiační ochrany na každém zdroji ionizujícího záření a nadále optimalizace radiační ochrany na našem oddělení probíhá v dalších návazných cyklech.