Dotace a programy Evropské unie

IROP podpořené projekty:

Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001602

Předmětem projektu „Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o.“ je modernizace přístrojového vybavení v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Stávající vybavení oddělení v rámci navazující péče bude obnoveno a doplněno o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu, pro maximální péči o hospitalizované pacienty a pro moderní a efektivní rehabilitaci. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty i zkvalitnění poskytované léčby v nemocnici. Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. v hodnotě 87 372 159 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.
 

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV v Městské Nemocnici Ostrava, p. o., CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005447
 

Klinický informační systém, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005181
 

Sdílení zdravotnické obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006387

„Cílem projektu je dosáhnout vysoké kvality zdravotnických služeb koordinovaným propojením, bezpečnou archivací dokumentace, sdílením informací a obrazových dat a zvýšit tak efektivitu a transparentnost poskytovaných služeb.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného operačního programu.“

 

Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p.o., CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006948

„Cílem projektu bylo zabezpečit ostatní informační systémy, které nespadají pod KII/VIS/ISZS, které žadatel, Městská Nemocnice Ostrava, p. o. , spravuje. Tohoto cíle bylo dosaženo v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Výsledkem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného operačního programu.“
 

Objednávkový a vyvolávací systém v MNO, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006437

Operační program zaměstnanost:

RODINA, SRDCE NAŠÍ NEMOCNICE, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015599

„Cílem projektu je nabídnout zaměstnancům naší nemocnice s malými dětmi službu péče o dítě v blízkosti jejich zaměstnání a umožnit tímto jejich částečný návrat do práce a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. V rámci projektu byla v Městské nemocnici Ostrava zřízena Dětská skupina SRDÍČKO, která rodičům umožní umístit děti v předškolním věku do dětské skupiny, čímž bude zajištěna výchova dítěte a současně umožněno pracovat na částečný úvazek. Naše DS slouží rodinám, kde má alespoň jedna osoba pracovněprávní vztah u MNO. Vybudováním dětské skupiny jsme podpořili rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce a udržení si odborné erudice, která je ve zdravotnictví klíčová pro snadnější návrat z mateřské či rodičovské dovolené.“


Projekt: Specializační vzdělávání klinických farmaceutů (pdf, 260 kB)

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

Realizátor projektu: IPVZ – projekt je realizován v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2022

 

Operační program Životní prostředí

 

Tematické výzvy 2019, Zelená pro Ostravu

Název projektu: Zakrytí stání pro nádoby na odpad a výsadba květin v areálu MNOF

Logo OZO