Spektrum péče

Předmětem činnosti pracoviště Klinické biochemie je  provádění chemických analýz všech druhů biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, punktáty, stolice apod.). Výsledky laboratorních vyšetření jsou důležité pro stanovení diagnózy, sledování léčby, určení prognózy onemocnění a  zhodnocení zdravotního stavu.

Provoz oddělení je nepřetržitý, základní pracovní doba je od 06:30 do 15:00 hod. Jsou zastoupeny tyto kategorie pracovníků: lékař, odborní pracovníci ve vyšetřovacích metodách, zdravotní laboranti, laboratorní asistenti a sanitářky. Oddělení je vybaveno moderními výkonnými automatickými analyzátory a počítačovou sítí. Služby poskytuje převážně vlastní nemocnici, vyšetření provádí i pro další zdravotnická zařízení a ambulantní lékaře.

Oddělení Klinická biochemie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro  klinické laboratoře při ČSL JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve  zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Osvědčení RKL/030/801 bylo vydáno dne 25.  ledna 2017. Platnost do 31. prosince 2019.

24. ledna 2019 získalo oddělení Klinická biochemie Osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Je certifikováno podle normy ČSN EN ISO 15189,  červen 2013. Číslo A II-068-2018-0304-801,vydáno dne 24. 1. 2019.

Struktura pracoviště

Laboratoř statimová – provádí statimová vyšetření, je vybavena automatickým analyzátorem Architect ci8200, přístroji pro analýzu krevních plynů – Cobas b221 a  osmometrem OSMO STATION OM-6060.

Laboratoř rutinní analýzy – provádí rutinní analýzy biochemických vzorků, srdcem laboratoře je výkonný automatický analyzátor Architect ci8200. Poskytuje spolehlivě přesné a rychlé výsledky, má malou spotřebu analyzovaného materiálu.

Laboratoř imunoanalýzy – tato laboratoř provádí stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových hladin, kardiálních markerů a  autoprotilátek. Stanovení se provádí na imunomodulu analyzátoru Architect ci8200.

Laboratoř analýzy močových konkrementů – analyzuje močové konkrementy pacientů z široké spádové oblasti. Laboratoř kombinuje chemické kvalitativní metody, optické metody (polarizační mikroskopie) a  infračervenou spektroskopii, pro kterou má nyní k dispozici nový moderní infračervený spektrometr Nicolet iS10.

Laboratoř močové analýzy – provádí semikvantitativní stanovení moče (chemicky i mikroskopicky v barveném preparátu). Dále kvantitativní morfologické stanovení močového sedimentu dle Hamburgera. Pro močovou analýzu se používá analyzátor Urisys 2400.

Laboratoř vyšetření bílkovin (elektroforéza) – provádí elektroforézu séra i moče, kvantifikaci a typizaci monoklonálních imunoglobulinů. Výsledky elektroforetického stanovení dostává ordinující lékař s odborným komentářem klinického biochemika. 

Pracoviště poskytuje:

  • základní biochemická vyšetření běžných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, punktáty, stolice apod.)
  • speciální biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí, funkční testy – včetně přesných návodů pro jejich provedení)
  • rozbory močových konkrementů pro širokou spádovou oblast
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie
  • vyšetření pro samoplátce – např. glukóza, cholesterol, hCG, drogy v moči
  • logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním – odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu ze spádové oblasti

Kvalita práce

Pro všechna stanovení, kvantitativní i kvalitativní, která laboratoř provádí, má zavedený systém interní a externí kontroly kvality.
Interní kontrola kvality je prováděna denně, má stanovenou frekvenci, kritéria a způsob hodnocení a také postup při neúspěchu.
Externí hodnocení kvality (EHK) se provádí 2x ročně.
Dodavatelem jednotlivých cyklů je firma SEKK, s.r.o., a německá firma RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn). Úspěšným absolvováním získává laboratoř Certifikáty, které jsou v laboratoři uloženy a jsou na požádání k dispozici.
Primář oddělení je supervizorem pro kontrolní cykly Parametry acidobazické rovnováhy a Močový sediment.