Spektrum péče

Stanovisko výkonného výboru OS ČSHLM ČLS JEP k problematice léčby tinitu (pdf, 320 kB)

 1. vzduchová nebo plynová embolie
 2. dekompresní choroba
 3. otrava oxidem uhelnatým
 4. nekrotizující infekce měkkých tkání,
 5. akutní traumatické ischémie měkkých tkání, otevřené fraktury s drtivým poraněním
 6. popáleniny, 2. stupeň, více než 20 % tělesného povrchu
 7. náhlá percepční nedoslýchavost
 8. kompromitované kožní štěpy a svalově-kožní laloky
 9. refrakterní osteomyelitida
 10. radiační poškození kostí a měkkých tkání
 11. chirurgický zákrok a implantace na ozářených tkáních (preventivní léčba)
 12. reperfúzní syndrom po revaskularizačním cévním výkonu
 13. replantace končetiny
 14. neuroblastom IV. st.
 15. poranění mozku u vysoce selektovaných případů
 16. avaskulární nekróza hlavice femuru
 17. obtížně se hojící rány a ulcerace (diabetické, ischemické, vybrané nehojící se ulcerace u systémových onemocnění)
 18. akutní uzávěry sítnicové tepny
 19. cystoidní pneumatóza střeva
 20. komplexní regionální bolestivý syndrom (algoneurodystrofie, Sudeckův syndrom)