Spektrum péče

 1. vzduchová nebo plynová embolie
 2. dekompresní choroba
 3. otrava oxidem uhelnatým
 4. nekrotizující infekce měkkých tkání,
 5. akutní traumatické ischémie měkkých tkání, otevřené fraktury s drtivým poraněním
 6. popáleniny, 2. stupeň, více než 20 % tělesného povrchu
 7. náhlá percepční nedoslýchavost
 8. kompromitované kožní štěpy a svalově-kožní laloky
 9. refrakterní osteomyelitida
 10. radiační poškození kostí a měkkých tkání
 11. chirurgický zákrok a implantace na ozářených tkáních (preventivní léčba)
 12. reperfúzní syndrom po revaskularizačním cévním výkonu
 13. replantace končetiny
 14. neuroblastom IV. st.
 15. poranění mozku u vysoce selektovaných případů
 16. avaskulární nekróza hlavice femuru
 17. obtížně se hojící rány a ulcerace (diabetické, ischemické, vybrané nehojící se ulcerace u systémových onemocnění)
 18. akutní uzávěry sítnicové tepny
 19. cystoidní pneumatóza střeva
 20. komplexní regionální bolestivý syndrom (algoneurodystrofie, Sudeckův syndrom)