Spektrum péče

Ambulantní trakt:

Kardiologická ambulance I + II
Ambulantní péče o pacienty se širokým spektrem onemocnění srdce, včetně pacientů s kardiostimulátory a implantabilními defibrilátory.

Pracoviště neinvazivní kardiologie

Bicyklová ergometrie
Zátěžové vyšetření k diagnostice funkční kapacity srdce, ischemické choroby srdeční pomocí zátěže na bicyklovém ergometru.

Holter EKG
Ambulantní 24–48hodinový kontinuální záznam EKG křivky do přenosného záznamníku s následným vyhodnocením lékařem. Slouží k diagnostice arytmií – poruch srdečního rytmu, záchvatovitých poruch vědomí, eventuálně ischemické choroby srdeční.

Holter krevního tlaku
Ambulantní 24hodinové opakované měření krevního tlaku a srdeční frekvence se zápisem do přenosného záznamníku k diagnostice hypertenze – vysokého krevního tlaku, nebo k hodnocení úspěšnosti její léčby.

HUTT – test na nakloněné rovině
Test na polohovatelném stole, včetně provokace pomocí lékové zátěže, v rámci pátrání po záchvatovitých poruchách vědomí nejasné příčiny.

Angiologická ambulance
Péče o pacienty se širokým spektrem onemocnění periferních cév (tepen zásobujících mozek, končetiny, žilního systému v rámci chronické žilní nedostatečnosti a křečových žil).

Pracoviště neinvazivní angiologie
Digitální fotopletyzmografie. Vyšetření žilního systému ke stanovení žilní nedostatečnosti a určení jejího stupně s následným doporučením léčby.

Ultrazvukové pracoviště

Kardiologie
Komplexní ultrazvuková (echokardiografická) diagnostika srdečních onemocnění na 3 špičkových ultrazvukových přístrojích (1 stacionární, 2 přenosné – koronární jednotka a jednotka intermediární péče) s možností provedení echokardiografického vyšetření s farmakologickou zátěží k diagnostice ischemické choroby srdeční a ověření viability (životaschopnosti) srdeční svaloviny.
Na dvou přístrojích jsou prováděna navíc specializovaná ultrazvuková vyšetření jícnovou ultrazvukovou sondou.

Angiologie
Komplexní ultrazvuková diagnostika onemocnění periferního tepenného (včetně extrakraniálních mozkových tepen) a žilního systému, včetně hemodialyzačních shuntů (zkratů).

Nemocniční trakt:

Katetrizační sál – Invazivní kardiologie

Invazivní kardiologie poskytuje komplexní diagnostiku onemocnění věnčitých tepen i chlopenních vad, rutinně provádí léčebné zákroky na věnčitých tepnách – tzv. perkutánní koronární intervence (PCI).
Kardiologické oddělení disponuje dvěma v případě potřeby zastupitelnými sály s moderními rentgenovými přístroji.

Kardiostimulační sál – Intervenční arytmologie

Kompletní arytmologická invazivní diagnostika
Katetrizační vyšetření převodního srdečního systému a srdeční svaloviny při poruchách rytmu spojených jak s rychlou, tak pomalou srdeční frekvencí.

Kardiostimulace
Zajištění dočasnou kardiostimulací v případě akutní přechodné poruchy srdečního rytmu projevující se významným snížením tepové frekvence.
Zajištění trvalou kardiostimulací v případě udržující poruchy srdečního rytmu vyznačující se významným snížením tepové frekvence s použitím nejmodernějších implantovaných kardiostimulátorů umožňujících nastavení dle fyziologických potřeb pacienta.
Implantace biventrikulárních a ICD stimulátorů u pacientů se srdečním selháním.
Zavedení dočasných podkožních záznamníků srdečního rytmu („Reveal“) k diagnostice sporadicky se vyskytujících, obtížně jinak zachytitelných, poruch srdečního rytmu.

Katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA)
Katetrizační léčba některých poruch srdečního rytmu vyznačujících se zvýšenou tepovou frekvencí – flutteru síní, fibrilace síní, některých typů síňokomorových spojek, spojek v oblasti atrioventrikulárního uzlu.

Intervenční angiologie
Program probíhá ve spolupráci s oddělením Radiologie a zobrazovací metody MNO a Vaskulárním centrem Vítkovické nemocnice, oddělením Chirurgie a úrazová chirurgie a Neurochirurgie MNO.

Akutní kardiologie – koronární jednotka
Péče o pacienty s nejtěžšími formami srdečních onemocnění – srdečním infarktem s elevacemi ST, těžkými projevy srdeční slabosti, plicní embolií s možností léčby systémovou trombolýzou, nejzávažnějšími formami poruch srdečního rytmu, zvláště když jsou spojeny se selháváním životních funkcí.
Pracoviště je vybaveno komplexním monitorovacím systémem, včetně sledování hemodynamických parametrů. K dispozici jsou přístroje na umělou plicní ventilaci.

Na koronární jednotce navíc probíhá program léčby pacientů s udržujícími se síňovými poruchami srdečního rytmu (typicky fibrilací síní) pomocí elektrického výboje v celkové anestezii (kardioverze).
Na koronární jednotce jsou dále zaváděny centrální žilní kanyly, prováděny diagnostické a léčebné punkce perikardiální (osrdečníkové) dutiny a punkční léčba pneumotoraxu.

Provádí se zde jícnové echokardiografické vyšetření.

Základní pojmy; vyšetřovací, případně léčebné metody:

Selektivní koronarografie (SKG)
Rentgenové vyšetření věnčitých tepen

Vyšetření intravaskulárním ultrazvukem (IVUS) a optickou koherentní tomografií (OCT)
Invazivní vyšetřovací metody umožňující detailní zobrazení vnitřního průsvitu cévy a její stěny

Měření frakční průtokové rezervy (FFR)
Vyšetřovací metoda umožňující zhodnocení významnosti zúžení věnčité tepny pomocí invazivního měření tlaku před a za zúžením

Hemodynamické vyšetření, pravostranná katetrizace
Komplexní invazivní vyšetření, spočívající v měření tlaků, případně dalších parametrů v srdečních oddílech a plicních cévách. Umožňuje komplexní zhodnocení přítomnosti a významnosti srdečních vad a některých dalších onemocnění.

Perkutánní koronární intervence (PCI)
Jedná se o ošetření (roztažení) zúženého místa či uzávěru na srdeční tepně balónkem, téměř vždy doplněné zavedením tzv. stentu (kovové výztuže připomínající drobnou pružinku či síťovinu, dnes většinou potažené lékem, jejímž hlavním účelem je snížení rizika opětovného zúžení). Používá se v léčbě jak chronických, tak akutních forem ischemické choroby srdeční, v naprosté většině (přes 90 %) z vpichu na zápěstí.

Intraaortální balónková kontrapulzace
Invazivní metoda podporující krevní oběh některých nemocných v případě jeho závažného selhávání. Spočívá v zavedení balónku do aorty (hlavní tepna v těle) a jeho rytmickém naplňování a vyprazdňování.

Implantace kaválního filtru
Zavedení speciálního filtru do dolní duté žíly, jež přivádí krev z dolních končetin a břicha zpět k srdci. Ten má zabránit průniku krevních sraženin z dané oblasti do plic a snížit tak riziko nebo rozsah plicní embolie.