Spektrum péče

Oddělení navazuje na dlouholetou tradici v poskytování odborné onkologické péče ostravským občanům. Vznikla již v roce 1967 jako součást Městské nemocnice v Ostravě.

Oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o onkologicky nemocné. Zahrnuje diagnostické a léčebné postupy vycházející z nejnovějších poznatků v onkologii. Provádíme léčbu imunoterapií, léčbu hormonální, podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Rovněž provádíme dispenzární kontroly nemocných s nádorovým onemocněním a s onemocněním prsů.

K naší práci patří zajištění konziliárních vyšetření pro nemocnici, z toho některých k indikaci léčebných postupů v rámci multidisciplinární týmové spolupráce. Společně s lékaři jednotlivých oddělení MNO se podílíme na vytváření účelné diagnostiky a stanovení léčebného plánu.

Ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem, garantovaným Českou onkologickou společností – Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, zprostředkujeme na tomto pracovišti léčbu radioterapeutickou a léčbu specializovanou, v současné době aplikovatelnou pouze v onkologických centrech.

Součástí práce Klinické onkologie je zpracování údajů – onkologických hlášení okresu Ostrava, potřebných k vytváření Národního onkologického registru. Zpracovaná data o zjištěných nádorových onemocněních, jejich léčbě a dalším průběhu nemoci jsou posléze zdrojem epidemiologických informací, informací o kvalitě péče a rovněž zdrojem informací pro strategii onkologické péče v naší republice.