Spektrum péče

Přednostním cílem naší péče je udržení a obnova soběstačnosti (v limitech zdravotního stavu pacienta) a tím udržení adekvátní kvality života našich pacientů. Kvalita života je dána především mírou soběstačnosti, která je přímo úměrná rozsahu funkčního postižení při daných nemocech pacientů. Proto je naše péče propojena s rozpoznáváním funkčních deficitů a zaváděním podpůrných opatření.

LDN Radvanice zabezpečuje komplexní léčebně-ošetřovatelskou péči kvalifikovanými odborníky v tomto rozsahu:

  • Lékařskou péči po dobu 24 hodin, s možností konsiliárních vyšetření buď přímo v LDN, nebo na odborných ambulancích, s možností převozu k akutnímu vyšetření či hospitalizaci v nemocnici kdykoliv.
  • Ošetřovatelskou péči s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů. Při poskytování ošetřovatelské péče je využíváno prvků z konceptu bazální stimulace a kinestetické mobilizace.
  • Léčbu dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran a jiných ran, péči o stomie podle nejnovějších poznatků oboru.
  • Péči o výživu pacienta, zajištění doplňkové výživy ve spolupráci s nutričními specialisty.
  • Rehabilitační péči, jejíž charakter se odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta. Cílem rehabilitační péče je dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi vyžadujícímu dlouhodobější léčbu dovolí návrat do domácího prostředí, nebo bezproblémový přechod do sociální instituce, pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné.
  • Logopedickou péči
  • Zdravotně-sociální služby
  • Duchovní péči
  • Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek po propuštění z LDN

U vybraných pacientů využíváme také zájmovou ergoterapii, reminiscenci, denní program pro posílení orientace.