Spektrum péče

Pracoviště poskytuje pacientům hemodialyzační léčbu:

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – provádí se při převzetí pacienta do péče. Obsahem je podrobná anamnéza, zhodnocení subjektivních obtíží, předcházejících vyšetření, celkové objektivní vyšetření, rozhodnutí o diagnostickém a terapeutickém postupu, vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, předpisu léků, poskytnutí informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci, psychoterapeutický pohovor, edukace pacienta, sepsání lékařské zprávy – nálezu, včetně záznamu o souhlasu, či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy.

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – je vyšetření pacienta zaměřené na diagnostiku, vyšetření či kontrolu určitého problému

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM – vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby, kontrola v průběhu stabilizované choroby, vyšetření klinická, laboratorní navržení dalšího postupu, poskytnutí informaci pacientovi, edukace, předpis léků

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU – je vysvětlující či seznamující pohovor lékaře s pacientem a v případě zájmu i s rodinou o povaze onemocnění, možnostech a způsobech léčby, léčebném a dietním režimu, poskytnutí odpovědí na případné doplňující otázky

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE – v mimořádných situacích je možná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem

CHRONICKÁ HEMODIALÝZA – je výkon, který se provádí u chronického selhání ledvin, kdy dojde k jejich nezvratnému poškození, zpravidla 3x týdně po dobu 4–5 hodin. Je to metoda očišťování krve pomocí speciálního (dialyzačního) přístroje (umělé ledviny). Krevní oběh pacienta je napojen na systém hadiček, kterým je krev pacienta přiváděna do dialyzačního přístroje. V přístroji je krev očišťována přes speciální filtr (membránu) od toxických látek a přebytečné vody, využívá se mechanismu difuze a po očištění se vrací krev zpět do cévního řečiště pacienta.

AKUTNÍ HEMODIALÝZA – je výkon, který se provádí po náhlém závažném poškození ledvin

HEMOFILTRACE – při hemofitraci probíhá očišťovací proces přes membránu výhradně filtrací přes vysoce propustnou membránu – hemofiltr

HEMODIAFILTRACE – je kombinací hemodialýzy a hemofiltrace

IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE – je opatřením, které lze provést v průběhu hemodialýzy, avšak provádí se zcela výjimečně, a to při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organismu, kde selhaly veškeré diuretické zásahy

PERITONEÁLNÍ DIALÝZA – při peritoneální (břišní) dialýze je funkce ledvin nahrazena filtrací krve přes výstelku dutiny břišní, tzv. pobřišnici neboli peritoneum. Základem je speciální roztok – dialyzát, který je do dutiny břišní napuštěn pomocí peritoneálního katetru, který je zaveden do dutiny břišní a po časové prodlevě následně vypuštěn. Tyto výměny si pacient provádí sám v domácím prostředí po předchozí edukaci.

CAPD – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza – je metodou peritoneální (břišní) dialýzy, při které si pacient speciální roztok několikrát denně vyměňuje manuálně. Tato výměna je prováděna 4–5x během dne.

APD – automatizovaná peritoneální dialýza – metoda peritoneální (břišní) dialýzy, kdy je speciální roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn automaticky pomocí přístroje (cycler) během pacientova spánku

EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY – pacient nebo jiná osoba pečující o pacienta se pod dohledem sestry a lékaře učí provádět výměny speciálního roztoku manuálně nebo pomocí přístroje. Je možnost využití DVD instruktáže a informačních letáků. Pacient je edukován v péči o peritoneální katetr, o hygienickém a dietním režimu a o případných komplikacích a jejich řešení.

AMBULANTNÍ KONTROLA PACIENTA LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU – v pravidelných intervalech (zpravidla 1x za měsíc) pacient dochází do nefrologické ambulance ke kontrole, provádí se vyšetření laboratorní, krevního tlaku, bilance tekutin, zhodnocení subjektivního i objektivního stavu pacienta, ošetření okolí katetru

KONTROLA PACIENTA LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA – dle indikace lékaře sestra navštěvuje pacienta v domácím prostředí, aby zhodnotila hygienické a zdravotnické podmínky, ve kterých nemocný provádí kontinuální peritoneální dialýzu

EDUKACE PACIENTA K VÝKONU HEMODIALÝZY PROVÁDĚNÉ MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO – edukace pacienta a pečující osoby ve specializovaném centru před zahájením výkonu hemodialýzy mimo středisko, systematické a strukturované proškolení a trénink v délce 3 týdnů

CHRONICKÁ HEMODIALÝZA PROVÁDĚNÁ MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO – chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko dle stavu, možností a motivace pacienta doma, v ústavech soc. péče a domovech důchodců
 
APLIKACE ERYTROPOETINU – erytropoetin je hormon. Při jeho nedostatku dochází k anemii (chudokrevnosti). Tento hormon je pacientům dodáván injekční formou.
 

VYŠETŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A STAVU HYDRATACE (Body composition monitor) – podporuje lékaře při zhodnocení stavu tekutin prostřednictvím bioimpedačního spektroskopického měření složení těla, z něhož lze odvodit přehydrataci.