Spektrum péče

Malé výkony na periferních nervech

Syndrom karpálního tunelu, kubitálního tunelu atd. Výkon je prováděn ambulantně v lokální anestezii. Rekonvalescence trvá dle výkonu 3–4 týdny po operaci.

Větší výkony na periferních nervech

Akutní úrazy, poúrazové poškození funkce nervů, nádory nervů. Výkon se provádí v celkové anestezii, následuje 2denní hospitalizace, rekonvalescence dle výkonu 3 týdny až měsíce.

Operace degenerativních onemocnění páteře (krční, hrudní, bederní)

Může jít o dekompresivní výkony (rozšíření páteřního kanálu a uvolnění nervových kořenů a míchy), fúze páteře (znehybnění nestabilního segmentu páteře), implantace náhrad meziobratlových plotének nebo celých postižených obratlů. Jsou prováděny v celkové anestezii, operuje se předními (přes břišní nebo hrudní dutinu), či zadními přístupy. Oddělení dlouhodobě využívá miniinvazivních operačních technik, které významně zkracují délku hospitalizace, snižují pooperační bolesti a urychlují návrat do běžného života. Hospitalizace trvá od 3 dnů do 5 dnů. Často následuje ambulantní nebo ústavní rehabilitační péče a rekonvalescence, která podle onemocnění a typu zákroku trvá zhruba 2 měsíce.

Operace poranění páteře

Většinou zlomeniny obratlových těl. Zákrok je prováděn v celkové anestezii. Doba hospitalizace a doba rekonvalescence vždy závisí hlavně na tom, zda byla současně poraněna mícha nebo míšní kořeny a zda je tedy pacient bez poruchy hybnosti končetin nebo různě těžce ochrnutý. Operují se poranění krční, hrudní, bederní páteře, předními nebo zadními přístupy. Provádí se buď stabilizační operace (sešroubování), odstranění rozlomeného obratle a jeho náhrada umělými implantáty, nebo aplikace tmelů do poškozeného obratle (vertebroplastika, kyfoplastika). Pacienti vstávají 2. pooperační den a 3.–5. den odchází do domácího ošetření. Při postižení hybnosti končetin následuje rehabilitace v rehabilitačním ústavu.

Operace karotické tepny na krku

Výkon je indikován při zúžení karotické tepny u pacientů, kteří překonali cévní mozkovou příhodu ale i u těch, kteří jsou příhodou ohroženi. Operačně se provádí v celkové či regionální anestezii (pacient není uspaný). Výkon trvá 1–2 hodiny. V den výkonu je pacient sledován na JIP. Domů odchází 4–7 den po operaci.

Endovaskulární řešení – STENT, je radiointervenční metoda, prováděna angiologem na angiografické lince a pacient je předem připraven antiagregačními preparáty a hospitalizován na oddělení Neurochirurgie. Většinou se provádí za dohledu lékaře – anesteziologa nebo v celkové anestezii. V den zákroku zůstává na JIP a hospitalizace trvá většinou 3 dny.

Po jakémkoli výkonu na karotické tepně jsou vždy nutné pravidelné ultrazvukové kontroly.

Cévní operace mozku (mozkových výdutí, malformací, bypassy)

Provádí se otevřeně kraniotomií. Pacient je vždy v celkové anestezii. I v tomto případě následuje léčba na JIP. Doba hospitalizace a rekonvalescence závisí na tom, zda se jednalo o akutní či plánovaný výkon a v jakém vstupním stavu po krvácení se pacient nacházel. Alternativním ošetřením je v některých případech angiointervenční výkon.

Operace nádorů mozku, mozkových obalů, spodiny lební, očnic

Provádí se vždy v celkové anestezii, přičemž je v některých případech pacient v průběhu výkonu probuzen (awake operace). Výkony jsou realizovány pod kontrolou mikroskopu, s použitím neuronavigace a dalších speciálních zobrazovacích metod (např. zobrazení cév a nádorů mozku speciálními barvivy). Monitorujeme funkci mozkových nervů. Je-li nádor poblíž životně důležitých center, provádíme výkon s použitím přímé mozkové stimulace. Doba hospitalizace a rekonvalescence závisí zejména na typu nádoru a nutnosti následné léčby (ozařování, gama nůž, chemoterapie).

Operace poranění mozku, lebky, obličeje

Jedná se většinou o život zachraňující výkony. Kromě odstranění výronů krevních či zhmoždění mozku z kraniotomie nebo návrtu, je prováděna i hemikraniektomie (odstranění kosti poloviny klenby lební) v léčbě nezvládnutelné nitrolební hypertenze.

Doba hospitalizace a rekonvalescence záleží vždy na tíži poranění. Plastiku klenby lební provádíme následně do jednoho měsíce.

Operace poruch cirkulace mozkomíšního moku

Jsou prováděny po předoperačním testování. Dle potřeby jsou zaváděny ventrikuloperitoneální shunty, nebo je proveden výkon endoskopem. Doba hospitalizace bývá do týdne a rekonvalescence závisí hlavně na typu poruchy.