Očkování proti tuberkulóze - Kalmetizace

OČKOVÁNÍ PROTI TUBERKULÓZE – KALMETIZACE

U dětí nad 6 týdnů věku se očkování proti tuberkulóze provádí podle výsledku tuberkulinové zkoušky. Ta se provádí vždy 3 dny před samotným očkováním.

U dětí do 6 týdnů věku se očkování proti tuberkulóze provádí bez tuberkulinové zkoušky.

V České republice jsou podle důvodu očkování proti tuberkulóze 2 druhy očkování:

  1. Očkování proti tuberkulóze ze zdravotní indikace lékaře, hrazeno zdravotní pojišťovnou
  2. Očkování proti tuberkulóze na vlastní žádost rodičů dítěte, hrazeno rodičem dítěte

K očkování je nutno přinést očkovací průkaz dítěte!

Data provádění tuberkulinové zkoušky a očkování proti tuberkulóze pro rok 2024 na našem oddělení naleznete zde (pdf, 372 kB). Další potřebné informace a dotazy Vám sdělí kalmetizační sestra, tel.: 596 194 436 (v době 13:30–14:30).

U dětí se daná vyšetření provádí v daný den po objednání na tel. 596 194 436 – vždy v době od 13:00 do14:00 hodin.

V současnosti je v České republice dostupný test k vyloučení poruchy buněčné imunity u novorozenců, který umožňuje vyloučit danou poruchu ještě před provedením očkování proti tuberkulóze z důvodu zabránění vzniku závažných komplikací, která mohou být s daným očkováním spojena.  Informace o tomto vyšetření jsou uvedeny v Informačních materiálech: Informace o vyšetření k vyloučení poruchy buněčné imunity.

1. Očkování dítěte s vyšším rizikem vzniku tuberkulózy

Je hrazeno ze zdravotního pojištění. Toto očkování indikuje neonatolog, resp. pediatr, je prováděno od 4. dne života dítěte do dokončeného 6. týdne života dítěte. S sebou rodiče, resp. zákonný zástupce, přinese:

  • dotazník k definici rizika tuberkulózy (pdf, 50 kB), kde zákonný zástupce vyplní 1. část, 2. část vyplní neonatolog, resp. pediatr
  • potvrzení o zdravotním stavu dítěte, vydané pediatrem, které není starší než 5 dní

V tomto věku se očkování provádí bez tuberkulinové zkoušky. Rodič nebo zákonný zástupce podepíše Použití neregistrovaného léčivého přípravku BCG 10 (pdf, 560 kB) a Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC) (pdf, 50 kB).

Důvodem očkování ze zdravotní indikace jsou podle přílohy č. 3 k vyhlášce č.357/2006 Sb.:

  • jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu
  • dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  • dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou
  • indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte

2. Očkování nepovinné – na vlastní žádost rodičů dítěte (provádíme jen u dětí do 1 roku, u dětí starších 1 roku neprovádíme)

Na základě Stanoviska České společnosti pro dětskou pneumologii ČLS JEP a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP z roku 2022:

Očkování proti tuberkulóze mimo indikační kritéria daná Dotazníkem k definici rizika tuberkulózy (TBC) není doporučeno .

Očkování na přání rodičů je možné u dětí mladších 1 roku. 

Dle WHO není doporučeno očkování dětí starších 1 roku. 

Hlavním důvodem je, že maximální účinnost vakcíny byla prokázána převážně v ochraně nejnižších věkových skupin proti velmi těžkým formám onemocnění, které jsou šířeny krevní cestou (akutní miliární  tuberkulóza a bazilární meningitida). Efekt vakcíny je nejvyšší do terénu nezralé imunity, maximálně do 1 roku věku. Vakcína má minimální stupeň ochrany proti plicním formám tuberkulózy u dospívajících a dospělých.

Děti mívají většinou mírný průběh onemocnění s minimálními příznaky a zpravidla nebývají zdrojem onemocnění pro jiné děti. Zdrojem tuberkulózy bývají dospívající a dospělí s plicními formami tuberkulózy. Pro nákazu je obvyklé, že s nemocným musí být daná osoba delší dobu v blízkém kontaktu. Arbitrárně se udává 8 hodin kumulativního času u mikroskopicky pozitivní formy a 48 hodin u kultivačně pozitivní formy. 

Způsob provedení očkování proti tuberkulóze:

1. první vyšetření – v pátek podle objednání se provádí tuberkulinový test aplikací injekce Tuberculinu do levého předloktí dítěte. Zápis do očkovacího průkazu.
2. druhé vyšetření – v pondělí podle objednání se provádí odečet tuberkulinové zkoušky a dle výsledku pak samotné očkování proti tuberkulóze. Zápis do očkovacího průkazu.
3. třetí vyšetření – kontrola jizvy po provedeném očkování proti tuberkulóze se provádí podle objednání za 3 měsíce od data očkování. Zápis do očkovacího průkazu.

NEPROVÁDÍME  REVAKCINACI, tj. opakované očkování proti tuberkulóze – v souladu s odborným doporučením České pneumologické a ftizeologické společnosti, jelikož nemá přídatný vliv na zamezení tuberkulózní infekce.