Pořizování výpisů, opisů a kopií zdravotnické dokumentace

Oddělení zdravotních pojišťoven

Vladimíra Poláčková Durová

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, může pacient při přijetí určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů.

Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stavy tyto osoby určit, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké (děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, sourozenci, manželé, partneři dle zák. o registrovaném partnerství, švagři, švagrové, osoby, které spolu trvale žijí, nebo osoby, které by újmu, kterou by pacient utrpěl, důvodně pociťovaly jako újmu vlastní).

Nahlížení do dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií dokumentace je možné na základě podané žádosti (docx, 30 kB) a uhrazení poplatku dle aktuálního ceníku platného v Městské nemocnici Ostrava, a to vždy v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo dle telefonické domluvy.