Dříve vyslovené přání

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, může pacient pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas, nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas, nebo nesouhlas vyslovit předem – tzv. Dříve vyslovené přání.

Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho pacient k dispozici během hospitalizace, a to za podmínky:

  • že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas

Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání:

  • které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Platnost dříve vysloveného přání není časově omezena.

Pro pacienty je tiskopis ke stažení zde (pdf, 230 kB).

Pokud pacient při přijetí k hospitalizaci předloží vyplněný tiskopis s ověřeným podpisem, je jeho kopie vložena do zdravotnické dokumentace pacienta. Originál tiskopisu je majetkem pacienta.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání:

  • i při přijetí do péče poskytovatelem
  • nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem

Takto vyslovené přání je zaznamenáno lékařem do tiskopisu „Dříve vyslovené přání“, tiskopis podepíše pacient, lékař a svědek; v tomto případě není potřeba úředně ověřený podpis a dříve vyslovené přání platí po dobu stávající hospitalizace. Originál tiskopisu je uložen do zdravotnické dokumentace pacienta.

Dříve vyslovené přání:

  • není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi
  • nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti
  • nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby
  • nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.